Do 31 marca należy złożyć ZUS ZSWA

Obowiązki pracodawców opłacających składki na FEP

Pracodawcy zatrudniający pracowników świadczących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze zobowiązani są do opłacania za nich składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, prowadzenia ewidencji oraz zgłoszenia okresów pracy, w których ubezpieczeni pracowali w szczególnych warunkach lub wykonywali pracę o szczególnym charakterze.

Obowiązek przekazywania informacji ZUS ZSWA będącej zgłoszeniem danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze istnieje od 2011 roku. Zgłoszenie ZUS ZSWA składane jest na druku stanowiącym załącznik Nr 11 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 9.9.2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 1101). Przekazuje się je w takiej samej formie, w jakiej płatnik składa do ZUS pozostałe dokumenty. Zawiera ono następujące dane:

  1. nazwisko i imię,
  2. datę urodzenia,
  3. numer PESEL, a w razie gdy pracownikowi nie nadano numeru PESEL - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu,
  4. okres wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze,
  5. kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Co do zasady termin na złożenie deklaracji mija 31 marca. Nie jest to jednak jedyny termin, gdy płatnik obciążony jest zgłoszeniem ZUS ZSWA. Obowiązek ten występuje również:

  • gdy pracownik złożył wniosek o przyznanie emerytury pomostowej lub wystąpił z takim wnioskiem przed przekazaniem zgłoszenia ZUS ZSWA za poprzedni rok kalendarzowy - zgłoszenie należy przekazać do ZUS w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku pracownika o przyznanie emerytury pomostowej;
  • gdy nastąpi ogłoszenie upadłości lub likwidacja płatnika - wówczas zgłoszenie ZUS ZSWA należy przekazać do ZUS nie później niż w dniu złożenia dokumentu wyrejestrowania płatnika składek.

Definicje prac w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze

Określenie prac w szczególnych warunkach i w szczególnych charakterze zawiera ustawa o emeryturach pomostowych.

Prace w szczególnych warunkach są to zatem prace związane z czynnikami ryzyka, które z wiekiem mogą z dużym prawdopodobieństwem spowodować trwałe uszkodzenie zdrowia, wykonywane w szczególnych warunkach środowiska pracy, determinowanych siłami natury lub procesami technologicznymi, które mimo zastosowania środków profilaktyki technicznej, organizacyjnej i medycznej stawiają przed pracownikami wymagania przekraczające poziom ich możliwości, ograniczony w wyniku procesu starzenia się jeszcze przed osiągnięciem wieku emerytalnego, w stopniu utrudniającym ich pracę na dotychczasowym stanowisku. Wykaz prac zawiera załącznik do ustawy.

Z kolei prace o szczególnym charakterze to prace wymagające szczególnej odpowiedzialności oraz szczególnej sprawności psychofizycznej, których możliwość należytego wykonywania w sposób niezagrażający bezpieczeństwu publicznemu, w tym zdrowiu lub życiu innych osób, zmniejsza się przed osiągnięciem wieku emerytalnego na skutek pogorszenia sprawności psychofizycznej, związanego z procesem starzenia się. Ich wykaz również znajduje się jako załącznik w ustawie o emeryturach pomostowych.

Zobacz specjalny poradnik ZUS dla płatników składek:

ZUS ZSWA
Zgłoszenie/korekta danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze
Jak wypełnić i skorygować

Źródło: http://www.zus.pl/pliki/poradniki/ZUS_ZSWA.pdf

Pobierz formularz
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności