Nowelizacja ustawy o PPE weszła w życie 1 lipca, zgodnie z jej treścią pracodawcy nie będą już mieli obowiązku składania rocznej informacji o funkcjonowaniu PPE do KNF. Od 2023 r., czyli od informacji za 2022 r. Realizacja tego obowiązku będzie spoczywać na instytucjach finansowych obsługujących PPE, które posiadają do tego niezbędną infrastrukturę techniczną i zasoby osobowe. To oznacza, że pracodawcy prowadzący PPE nie będą już mieli obowiązku przekazywania informacji rocznej dotyczącej prowadzenia programu, składanej do KNF do 1 marca każdego roku.

Nowy obowiązek raportowania poziomu partycypacji w PPE

Po raz pierwszy obowiązek raportowania poziomu partycypacji w PPE pracodawcy będą mieli obowiązek w tym miesiącu, według stanu na dzień 1.7.2022 r. Pracodawcy, którzy prowadzą PPE, będą przekazywali Polskiemu Funduszowi Rozwoju (PFR) oświadczenia o liczbie uczestników programu oraz liczbie pracowników zatrudnionych u pracodawcy według stanu na dzień 1 stycznia i według stanu na dzień 1 lipca w danym roku kalendarzowym, czyli poziomu partycypacji w PPE.

Wskazane dane będą niezbędne do zweryfikowania czy poziom partycypacji w PPE uprawnia pracodawca do korzystania ze zwolnienia z obowiązku tworzenia PPK. PFR sprawdzi, czy pracodawcy prowadzący PPE i nie posiadający PPK spełniają ustawowe przesłanki uprawniające ich do niewdrażania PPK. Wśród tych przesłanek jest m.in. zapewnienie partycypacji w PPE na poziomie co najmniej 25% (art. 133 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy o pracowniczych planach kapitałowych).

Ważne

Oświadczenie pracodawcy będzie musiało zostać przekazane w postaci papierowej albo elektronicznej odpowiednio do 31 stycznia i do 31 lipca w danym roku kalendarzowym. W praktyce to oznacza, że już do 31.7.2022 r. pracodawcy prowadzący PPE będą mieli po raz pierwszy obowiązek przekazania do PFR danych dotyczących poziomu partycypacji w PPE, kolejna taka weryfikacja i raportowanie będzie miało miejsce w styczniu 2023 r.

Specjalny formularz do przesyłania danych

Informacje, które przekazuje PFR wskazują, że do przesłania danych dotyczących partycypacji w PPE zostanie przygotowany specjalny formularz na stronie PFR. Pracodawcy, którzy prowadzą PPE powinni zostać o tym poinformowani bezpośrednio, natomiast obecnie nie ma jeszcze szczegółowych informacji w tym zakresie.