Ustawa z 8.6.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383) zawiera kolejne rozwiązania legislacyjne ukierunkowane na rozszerzenie możliwości zakwaterowania obywateli Ukrainy przybyłych do RP w związku z konfliktem zbrojnym. Mianowicie nowelizacji poddano art. 12a PomocUkrainaU w zakresie ust. 1. Jego dotychczasowe brzmienie było następujące:

Na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, dopuszcza się w okresie do dnia 31 sierpnia 2022 r. tymczasowe wykorzystanie obiektu budowlanego, w tym również innego niż budynek zamieszkania zbiorowego, który nie spełnia wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych dla tego budynku, jeżeli przy takim sposobie jego użytkowania występujące w nim warunki zapewniają spełnienie podstawowych wymagań w zakresie:

1) nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania;

2) bezpieczeństwa pożarowego;

3) higieny, zdrowia i środowiska.

(…)

Natomiast wspomniana nowelizacja modyfikuje treść ww. regulacji w zakresie czasokresu obowiązywania, jak bowiem wynika z wersji po nowelizacji

Na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, dopuszcza się w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. tymczasowe wykorzystanie oddanego do użytkowania obiektu budowlanego, w tym również innego niż budynek zamieszkania zbiorowego, który nie spełnia wymagań przepisów techniczno-budowlanych,
przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych dla tego budynku, jeżeli przy takim sposobie jego użytkowania występujące w nim warunki zapewniają spełnienie podstawowych wymagań w zakresie

(…)

Zatem, z zestawienia powyższych regulacji prawnych wynika, że możliwość kwaterowania ww. osób w obiektach niespełniających wskazanych wymogów prawnych została przedłużona o 1 rok, do 31.8.2023 r. Jest to bardzo ważna informacja, m.in. w kontekście jednostek samorządu terytorialnego, na których spoczywa główny ciężar zapewnienia zakwaterowania ww. osobom. W zasobach samorządów znajdują się bowiem różnego rodzaju nieruchomości, w przeważającej większości spełniające powyższe kryteria. Jednak występują również i takie nieruchomości, które ich nie spełniają. W konsekwencji, takie rozwiązanie prawne jest wyjątkowe w kontekście gospodarowania mieniem samorządowym, które z zasady spełnia wszelkie wymogi formalno-prawne.

Podsumowując, nowelizacja specustawy oraz innych ustaw przedłużyła niektóre formy wsparcia osób pochodzenia ukraińskiego, w tym poprzez umożliwienie korzystania z mienia np. samorządowego niespełniającego omawianych wymogów.