1. Organizacja wyznaczona przez MKiDN

W wyniku konkursu ogłoszonego przez MKiDN Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA zostało wyznaczone do dokonywania w latach 2016–2020 podziału i wypłaty twórcom i wydawcom wynagrodzenia za wypożyczanie publikacji przez biblioteki publiczne.

Na stronie stowarzyszenia (https://www.copyrightpolska.pl/pl/3/251/253/Przed-rejestracja-w-PLR) przedstawiono zestaw wymaganych danych i informacji niezbędnych do poprawnego wypełnienia oświadczeń, przy rejestracji do systemu obsługującego wynagrodzenia za wypożyczenia biblioteczne. Wcześniejsze zebranie tych danych znacznie przyspieszy ich wprowadzanie do systemu. Platforma PLR już działa na http://www.plr.copyrightpolska.com.pl/login.

Stowarzyszenie podkreśliło również, że strony platformy PLR – Honoraria za wypożyczenia biblioteczne są chronione certyfikatem bezpieczeństwa o klasie porównywalnej z bankami. Na wywołania takich stron, jak to jest w tym przypadku, czyli od https//:, przeglądarki mogą reagować w różny sposób, zależnie od włączonych ustawień, a czasem wręcz alarmująco. Wszystko sprowadza się bowiem do akceptacji strony jako „wyjątku”, czyli dodania jej do listy połączeń bezpiecznych.

Na stronie stowarzyszenia podano także dane wymagane przy rejestracji od: twórcy, wydawcy i spadkobiercy.

Jeżeli wnioskodawca nie ma dostępu do Internetu, powinien kompletną dokumentację przesłać na adres: Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA

ul. Nowogrodzka 62B/8,

02-002 Warszawa

Jednakże w takim przypadku bezwzględnie wymagane będzie dołączenie dokumentu – oświadczenia, dostępnego na stronie.

2. Właściwe przepisy

Zgodnie z art. 351 ust. 1 ustawy z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 666; dalej: PrAut) wynagrodzenie za użyczanie egzemplarzy utworów wyrażonych słowem, powstałych lub opublikowanych w języku polskim w formie drukowanej wypłaca wyznaczona przez MKiDN organizację zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z dofinansowania przekazywanego jej przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury. Organizacją tą jest, jak wspomniano wyżej, Stowarzyszenie Autorów i Wydawców COPYRIGHT POLSKA na lata 2016–2020.

Wynagrodzenie za użyczanie przysługuje po złożeniu przez uprawniony podmiot pisemnego oświadczenia o woli otrzymywania wynagrodzenia za użyczanie (art. 35 2 ust. 1 PrawAut). Chodzi tu o:

1) twórcę utworu wyrażonego słowem, powstałego i opublikowanego w języku polskim;

2) tłumacza na język polski utworu wyrażonego słowem, powstałego w języku obcym i opublikowanego w języku polskim;

3) współtwórcę utworu, o którym mowa w pkt 1, którego wkład jest utworem plastycznym lub fotograficznym;

4) wydawcę utworu wyrażonego słowem i opublikowanego w języku polskim.

Oświadczenie składa się właściwej organizacji zbiorowego zarządzania i wywołuje ono skutki w danym roku, jeżeli zostanie złożone w terminie do 31 sierpnia danego roku. Złożone oświadczenie wywołuje skutki w latach następnych do momentu jego cofnięcia.

Istotne w tym przypadku znaczenie mają też przepisy rozporządzenia MKiDN z 2.11.2015 r. w sprawie procedury podziału i wypłaty wynagrodzenia za użyczanie oraz wyznaczenia w drodze konkursu organizacji zbiorowego zarządzania uprawnionej do podziału i wypłaty tego wynagrodzenia (Dz.U. z 2015 r. poz. 1924).