Ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.; dalej: CzystGmU) w Rozdziale 4b reguluje zagadnienie dotyczące Sprawozdawczości w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wyraźnie stanowiąc jakie obowiązki mają przedsiębiorcy składający półroczne sprawozdania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Sprawozdanie powinno zawierać szczegółowe informacje o masie:

1) poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości;

2) pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów komunalnych;

3) odpadów papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi;

4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku.

Przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć do sprawozdania wykazy:

1) właścicieli nieruchomości, od których odebrał odpady komunalne oraz

2) właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, a także

3) właścicieli nieruchomości, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, adres nieruchomości oraz w przypadku rozwiązania umowy – informację, do kiedy umowa obowiązywała.

Ważne
Przedsiębiorca, który w danym półroczu nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest przekazać tzw. sprawozdanie zerowe.

Z uwagi na obecne zapisy CzystGmU wskazujące wprost na konieczność sporządzenia sprawozdania zerowego, nie są akceptowane „Oświadczenia o braku odbioru odpadów komunalnych”. W przypadku sprawozdań zerowych przedsiębiorca może złożyć jedno sprawozdanie dla tych gmin, z których odbiór odpadów nie został dokonany, z adnotacją których gmin to sprawozdanie dotyczy.

Ważne

Sprawozdanie półroczne (również zerowe) należy przekazać w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, którego dotyczy, tj.:

– do 31 lipca,

– do 31 stycznia.

W związku z powyższym pierwsze sprawozdanie za rok 2016 przedsiębiorca składa do 31.07.2016 roku za okres styczeń – czerwiec 2016 r.

Wzór sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 15.5.2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 630).

Wypełniając sprawozdanie należy, przy obliczaniu:

1) wymaganego poziomu recyklingu, przygotowaniu do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych,

– stosować wytyczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r., poz. 645),

2) poziomów ograniczenia składowania masy odpadów ulegających biodegradacji,

– stosownych obliczeń należy dokonać na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 25.5.2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz.U. z 2012 r., poz. 676).

W celu weryfikacji danych zawartych w półrocznym sprawozdaniu wójt, burmistrz lub prezydent miasta może zobowiązać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

Ważne

Przedsiębiorcom, którzy uchybiają nałożonym obowiązkom, grożą następujące kary :

– w wysokości od 200 zł do 500 zł, za przekazanie nierzetelnego sprawozdania, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania,

– od 500 zł do 5000 w przypadku niezastosowania się do wezwania,

– 100 zł za każdy dzień opóźnienia, gdy sprawozdanie zostało przekazane po terminie.