W myśl art. 41 ust. 4 ustawy z 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 965 ze zm.) płatnik składek ma obowiązek prowadzić:

  • wykaz stanowisk pracy, na których są wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze;
  • ewidencję pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych – zawierającą:

– nazwisko i imię,

– datę urodzenia,

– numer PESEL,

– serię i numer dowodu osobistego lub paszportu.

Informacje dotyczące pracowników umieszczonych we wskazanej ewidencji płatnik składek musi przekazać do ZUS w zgłoszeniu danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze za dany rok kalendarzowy w terminie do 31 marca następnego roku kalendarzowego na formularzu ZUS ZSWA.

Płatnik składek ma obowiązek powiadomić pracowników o dokonaniu wpisu do ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W razie nieumieszczenia w ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, za których jest przewidziany obowiązek opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, pracownikowi przysługuje skarga do Państwowej Inspekcji Pracy.