Osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki niemające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także jednostki organizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe będące właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, użytkownikami wieczystymi gruntów, posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami nieruchomości lub obiektów budowlanych z osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej lub spółkami nieposiadającymi osobowości prawnej (z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową) do 31.1.2021 r. mają obowiązek złożyć deklarację na podatek od nieruchomości (DN-1) wraz z koniecznymi załącznikami. Jest to jednolity wzór deklaracji, który obowiązuje we wszystkich gminach. Choć istnieje jedna deklaracja mogą być różne stawki podatku od nieruchomości jeśli właściciel ma nieruchomości położone w kilku gminach. Wówczas musi sprawdzić na stronach poszczególnych urzędów gmin wysokość przyjętych w danej gminie stawek podatkowych i uwzględnić je w deklaracji na podatek od nieruchomości

Deklarację tę składa się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (tj. gruntów, budynków itp.).

Formularze deklaracji są dostępne na stronie podatki.gov.pl i można je składać w formie elektronicznej za pośrednictwem strony epuap.gov.pl.

Poza tym deklarację DN-1 składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania,

Ministerstwo finansów wyjaśnia, że jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność (lub znajduje się w posiadaniu) jednocześnie osoby fizycznej oraz osoby prawnej bądź jednostki organizacyjnej (w tym spółki), która nie posiada osobowości prawnej, wówczas osoba fizyczna składa deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłaca podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne. W tym przypadku osoba fizyczna nie otrzymuje decyzji o wysokości podatku.

Płatność podatku od nieruchomości przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, dokonywana jest: za poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15. dnia każdego miesiąca, a za styczeń – do 31 stycznia.

Patrz: Formularze do druku – podatki i opłaty lokalne
https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/