Zgodnie z ustawą z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), sprawozdanie z odebranych odpadów komunalnych zawiera:

1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

2. Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

– przekazanych do składowania na składowisku odpadów,

– nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania,

– liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,

– wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

Sprawozdanie z odebranych nieczystości ciekłych zawiera:

1. Informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy,

2. Informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe,

3. Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Ważne

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który przekazuje:

nierzetelne sprawozdanie kwartalne – podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5.000 zł,

sprawozdanie kwartalne po terminie – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Wzory sprawozdań:

a) odebranych odpadach komunalnych,

b) odebranych nieczystościach ciekłych,

c) z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

– dostępne są w załącznikach 1-4 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 15.5.2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 630).