Do 30.4.2016 r. podmioty prowadzące działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych mają obowiązek złożyć sprawozdania kwartalne

Zgodnie z ustawą z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), sprawozdanie z odebranych odpadów komunalnych zawiera:

1. Informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

2. Informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:

– przekazanych do składowania na składowisku odpadów,

– nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich zagospodarowania,

– liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne,

– wskazanie właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób niezgodny z regulaminem.

Sprawozdanie z odebranych nieczystości ciekłych zawiera:

1. Informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy,

2. Informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe,

3. Liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe.

Ważne

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który przekazuje:

nierzetelne sprawozdanie kwartalne - podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 zł do 5.000 zł,

sprawozdanie kwartalne po terminie - podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia.

Wzory sprawozdań:

a) odebranych odpadach komunalnych,

b) odebranych nieczystościach ciekłych,

c) z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi,

– dostępne są w załącznikach 1-4 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 15.5.2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi (Dz.U. z 2012 r., poz. 630).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności