Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.3.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji zostało opublikowane w Dz.U. z 2021 r. pod poz. 572.

Upoważnienie ustawowe do podjęcia ww. rozporządzenia ma podstawę w art. 15zzh KoronawirusU, z którego wynika, że:
1. W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze rozporządzenia, może określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w:
1) ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568) oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
2) ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz w aktach wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy,
3) art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia prawidłowej realizacji tych obowiązków.

Wydanie nowego rozporządzenia wynika z uwzględnienia postulatów formułowanych przez organizacje pozarządowe oraz jednostki prowadzące działalność gospodarczą, a także jednostki sektora finansów publicznych.

Z punktu widzenia jednostek samorządu terytorialnego istotne jest to, że zakłada ono wydłużenie o 30 dni terminu na złożenie sprawozdań finansowych przez te jednostki. Jest to rozwiązanie pożądane przez samorządy, co ma uzasadnienie choćby w trudnej sytuacji epidemicznej spowodowanej COVID-19. Trudności organizacyjne sprawiają bowiem, że normalne funkcjonowanie samorządów jest bardzo ograniczone, a dotyczy to w szczególności służb księgowych tych jednostek. Dlatego też przyjęcie wydłużonych terminów na wykonanie obowiązków sprawozdawczych z pewnością usprawni działanie samorządów. Będzie to zapewne także z korzyścią dla wymiaru jakościowego danych wykazywanych w tych sprawozdaniach, a które warto wspomnieć – są weryfikowane przez regionalne izby obrachunkowe w trakcie kontroli gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.