Zmiany wynikają z ustawy z 14.8.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493). Przepisy ustawy zmieniają postanowienia ustawy z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 852 ze zm.).
W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz epidemii zawieszono i wydłużono o kolejne 12 miesięcy termin przystąpienia do egzaminu dla osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatów specjalisty psychoterapii uzależnień i instruktora terapii uzależnień.
Należy zauważyć, że ustawa umożliwia także przeprowadzenie na odległość kontrolnego sprawdzenia faktów (z uwzględnieniem jednak bezpośredniego przekazu obrazu i dźwięku, z wyłączeniem obowiązku okazywania legitymacji służbowej kontrolowanemu oraz wpisu do książki kontroli), m.in. co do spełnienia warunków dotyczących obrotu hurtowego środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi oraz kontroli m.in nad wytwarzaniem, przetwarzaniem, przerabianiem, przywozem, dystrybucją i niszczeniem środków odurzających, substancji psychotropowych.