Dłuższe zwolnienie od pracy i służby dla ozdrowieńców oddających krew

Obowiązek udzielenia dwudniowego zwolnienia od pracy i służby funkcjonuje od 26.1.2021 r. Tego dnia zaczął obowiązywać art. 9a ustawy z 22.8.1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1777 ze zm.; dalej: ustawy). Został dodany na mocy art. 3 pkt 2 ustawy z 21.1.2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakazanych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 159).

Rozszerzenie prawa do wolnego na osoby pozostające w stosunkach służby wymagało nowelizacji art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy, który poprzednio odnosił się wyłącznie do osób pozostających w stosunkach pracy. Obecnie gwarantuje honorowemu dawcy krwi zwolnienie od pracy oraz zwolnienie od wykonywania czynności służbowych w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Dodatkowe uprawnienia

Ozdrowieniec to osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej (art. 2 pkt 19 ustawy z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 ze zm.). Taki status ma osoba, która przeszła COVID-19. Zarówno takim osobom będącym honorowymi dawcami krwi, jak pozostałym honorowym dawcom, którzy dotychczas nie chorowali na COVID-19, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii przysługują dodatkowe uprawnienia (poza wymienionymi w art. 9 ustawy).

W myśl nowego art. 9a ust. 1 ustawy dodatkowe uprawnienia to:

  • zwolnienie od pracy i od wykonywania czynności służbowych w dniu oddania krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19, oraz w dniu następnym, 
  • ulga w wysokości 33% – na podstawie biletów jednorazowych – na przejazdy w komunikacji krajowej środkami publicznego transportu zbiorowego, tj. kolejowego w 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, a także kolejowego w 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne – w razie oddania co najmniej 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po COVID-19.

Skorzystanie z ulgi na przejazd zobowiązuje honorowego dawcę krwi do dopłacenia różnicy między ceną za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a ceną za pełnopłatny przejazd w klasie 2 (por. art. 9a ust. 2 ustawy).

Wymagane dokumenty

Prawo do zwolnienia od pracy/służby może być realizowane po przedłożeniu zaświadczenia wydanego przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Te same podmioty wydają zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje w celu skorzystania z ulgi na przejazd. W jego treści muszą się znaleźć: data wydania zaświadczenia, imię i nazwisko oraz PESEL dawcy krwi, a także informacja o oddaniu 3 donacji krwi lub jej składników, w tym osocza po chorobie COVID-19.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności