Wniosek resortu kultury

Szef resortu kultury argumentując wniosek o podniesienie planowanych diet w podróżach służbowych krajowych z 45 zł na 50 zł powołał się na raport Głównego Urzędu Statystycznego, w którym zawarto informację, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 15,5% (przy wzroście cen towarów – o 16,8% i usług – o 11,5%). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług wzrosły o 1,5% (w tym towarów – o 1,7% i usług – o 1,0%). W związku z tym, że podwyżka diety nie byłaby obliczona biorąc pod uwagę tylko wskaźnik inflacji a realny wzrost cen wyżywienia, to wskazane byłoby jej podniesienie.

Stanowisko resortu pracy

W odpowiedzi na ten wniosek, szefowa resortu pracy wskazała, że podniesienie kwoty diety wiązałoby się z dodatkowymi obciążeniami pracodawców a w przypadku sfery budżetowej budżetu państwa, dlatego zasugerowała uzgodnienie projektu podniesienia diety do 45 zł.

Stanowisko resortu sprawiedliwości

Z drugiej strony Ministerstwo Sprawiedliwości w swoim stanowisku, wskazało, że „(…) należy zauważyć́, iż wraz z wejściem w życie przedłożonych rozwiązań – w ślad za przedstawioną w projekcie propozycją podwyższenia stawki diety z tytułu podroży służbowej na obszarze kraju o 7 zł, tj. do 45 zł za dobę̨ podroży – w podległych i nadzorowanych przez Ministra Sprawiedliwości jednostkach może nastąpić wzrost realizowanych kosztów w zakresie klasyfikacji budżetowej paragrafu 4410 „Podróże służbowe krajowe”. Nadmienić ponadto należy, że aktualna stawka diety, tj. 38 zł, obowiązuje krótko, od 28.7.2022 r. Zatem projektowana zmiana – która ma obowiązywać od 1.1.2023 r. – spowoduje wzrost przedmiotowej stawki o 18,42%, co oznacza zarazem wzrost o 50% wobec stawki diety w wysokości 30 zł, która obowiązywała do 28.7.2022 r. (i stanowiła dotychczas podstawę̨ do wyliczeń ewentualnego wzrostu kosztów krajowych delegacji służbowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu danych w tym zakresie z lat 2019–2021)”.

Powyższe oznacza, że po zakończeniu konsultacji, a zwłaszcza uwzględniając stanowisko resortu pracy, w najbliższym czasie rozporządzenie powinno zostać skierowane do podpisu i publikacji w Dzienniku Ustaw.