Demony przeszłości przy stawkach VAT na płyn do dezynfekcji

Studium przypadku w zakresie „jak przepisy podatkowe utrudniają walkę z COVID-19” oprzemy o przykład płynów dezynfekcyjnych. Bez wątpienia, jest to produkt w dzisiejszych czasach pożądany tak w specjalistycznych jednostkach leczniczych, jak i w zwykłych gospodarstwach domowych. Zauważalne gołym okiem braki tego produktu skłaniają przedsiębiorców do zajęcia się działalnością
w tym zakresie. Wraz z dobrymi chęciami, w parze powinien iść też rozum. Bo gdy ten śpi, budzą się demony stawek VAT.

Najtrudniejszy pierwszy krok

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm., dalej: VATU), obniżoną stawkę 8% VAT stosuje się do towarów i usług wykazanych w załączniku nr 3 do VATU.

Spragnieni poszukiwania płynów do dezynfekcji w tym załączniku już na starcie napotkają jednak na formalną przeszkodę. Oto bowiem załącznik 3 odwołuje się w swojej treści do odpowiednich grupowań CN Nomenklatury Scalonej, zgodnie z ustawą z 9.8.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751, dalej: ZmVATU19(4)).

Rzecz jednak w tym, że art. 63 ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm., dalej: ZmKoronawirusU20), przesunął w czasie wejście w życie nowej matrycy stawek VAT do początku lipca 2020 r. A zatem, aby rozszyfrować właściwą stawkę VAT, trzeba odnieść się do poprzednich wersji VATU, gdy jeszcze załącznik nr 3 do VATU referował do grupowania PKWiU.

Kilka opcji do wyboru

Jedną z najbardziej krytykowanych cech systemu stawek VAT opartego o PKWiU była jego trudna do wyinterpretowania wieloznaczność, tj. że dany towar lub usługa teoretycznie (a często praktycznie) może podlegać opodatkowaniu różnymi stawkami VAT.

Problem dotyczy nie tylko pączków (ani szerzej, całej gastronomii) ale jak się okazuje, także głównego bohatera niniejszego opracowania. Oto bowiem, płyn do dezynfekcji w zależności od okoliczności może stanowić m.in.:

  • preparat odkażający o właściwościach biobójczych (PKWiU 20.20.14.0) – wówczas jego dostawa może korzystać ze stawki 8% VAT. Pod warunkiem jednak, że służy wyłącznie ochronie zdrowia oraz spełnione zostaną dodatkowe wymogi formalne (pozwolenie tymczasowe lub wpis do rejestru produktów biobójczych zgodnie z ustawą z 9.10.2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U. z 2015 r. poz. 242, dalej: PrBiobojU). Powyższe wynika z poz. 83 „starego” załącznika nr 3 do VATU;
  • produkt leczniczy lub wyrób farmaceutyczny (PKWiU 21.20.13) – wówczas również znajdzie zastosowanie stawka 8% VAT. Ponownie jednak, przy założeniu spełnienia dodatkowych warunków, takich jak uzyskanie stosownego pozwolenia w Polsce lub na terytorium innego kraju UE w świetle przepisów ustawy z 6.9.2001 r. - Prawo farmaceutyczne t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 499 ze zm., dalej: PrFarm). Powyższe wynika z poz. 88 „starego” załącznika nr 3 do VATU;
  • inne wyroby (np. organiczne środki powierzchniowo czynne – PKWiU 20.41.20) – jeżeli nie są wskazane w treści „starego” załącznika 3 do VATU, podlegają opodatkowaniu 23% stawką VAT.

Darowizny

Ww. kwalifikacja ma znaczenie także dla opodatkowania VAT darowizn płynu do dezynfekcji.

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia MF z 25.3.2020 r. w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych (Dz.U. z 2020 r. poz. 527, dalej: WarObnVATR), do 31.8 2020 r. stosuje się stawkę 0% VAT dla darowizn m.in. produktów leczniczych w rozumieniu PrFarm lub dezynfekujących produktów biobójczych
w rozumieniu PrBiobojU. Innymi słowy, klasyfikacja statystyczna ma znaczenie także w momencie przekazywania produktu wskazanej jednostce.

Podobne kryteria dotyczą zwolnienia z VAT importu oraz WNT tego rodzaju wyrobów, przeznaczonych na cele darowizn. Przesądza o tym § 6a rozporządzenia MF z 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 701 ze zm., dalej ZwolVATR).

Innymi słowy, aby skorzystać z preferencyjnych zasad nabycia płynu do dezynfekcji, a później także darowizny takiego płynu, nabywca-darczyńca musi mieć zasadniczy komfort co do klasyfikacji nabywanego wyrobu. Korelacja powinna być prosta:

  • w przypadku płynu nabywanego w kraju - jeżeli zakupiony płyn do dezynfekcji opodatkowany jest stawką 8% VAT, z dużą dozą prawdopodobieństwa jego późniejsza darowizna może skorzystać ze stawki 0% VAT;
  • w przypadku płynu nabywanego zagranicą – zwolnienie z VAT skutkuje możliwością stosowania 0% VAT przy darowiźnie. 

Oczywiście, o ile dokonana przez podatnika a częściej przez jego kontrahenta klasyfikacja jest poprawna. Jeśli nie, problem może powstać tak po stronie podatku naliczonego jak i należnego.

Po raz kolejny okazuje się, że przesunięcie w czasie wejścia w życie tzw. nowej matrycy stawek VAT utrudniło życie podatnikom. Nie chodzi nawet o klasyfikację CN wyrobów biobójczych
i farmaceutycznych, bo w tym zakresie wiele się pod rządami nowej matrycy stawek VAT nie zmienia. Zasadniczą trudnością jest przede wszystkim chaos w ustalaniu zakresu obowiązujących przepisów. Nie jest łatwo je zidentyfikować, nie jest łatwo rozstrzygnąć, które z nich znajdują zastosowanie.

Praktyka ostatnich tygodni pokazuje, że problem mają sami producenci płynów dezynfekcyjnych. A co dopiero mówić o podmiotach, które nabywają te wyroby charytatywnie, w celu dokonania darowizn. Oni najczęściej po raz pierwszy spotykają się z tego rodzaju produktami i niekoniecznie mają utartą praktykę opodatkowania tego rodzaju nabyć. Zwłaszcza w czasach COVID-19.

A błędne rozliczenia mogą być kosztowne. Jeśli np. podatki nabędzie płyn dezynfekujący ze stawką 23% VAT, a następnie dokona darowizny ze stawką 0% VAT, w najgorszym wypadku może okazać się, że:
- odliczy o 15% VAT za dużo – gdy płyn korzysta ze stawki obniżonej tak dla nabycia jak i darowizny;
- naliczy o 23% VAT za mało – gdy płyn nie korzysta ze stawki obniżonej dla darowizny.

W obydwu przypadkach, dobre intencje ale błędne czytanie przepisów będą kosztować zaległością podatkową, odsetkami i sankcją VAT. O KKS nie wspominając. 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności