Zasadniczym celem projektu jest usprawnienie procesów wymiany informacji pomiędzy administracją podatkową a płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotami niepełniącymi funkcji płatnika, obowiązanymi do składania informacji o dochodach (przychodach) osób fizycznych, a także podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych.
Z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że usługa PFR będzie przygotowana przez administrację podatkową w oparciu o dane zawarte w informacjach oraz rocznych obliczeniach podatku sporządzanych przez płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji podatnika w tym podatku.
W pierwszym etapie będzie adresowana do podatników składających zeznanie PIT-37, a w kolejnych latach obejmie również osoby rozliczające się na PIT-36 i PIT-38. W konsekwencji projekt zmian nakłada na ww. podmioty obowiązek przesyłania urzędom skarbowym wybranych deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (PIT-8C, PIT-11, PIT-40, PIT-R, IFT-1).
Obowiązek składania deklaracji podatkowych (CIT-8, IFT-2) wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej projekt zmian nakłada również na podatników i płatników podatku dochodowego od osób prawnych. Prawo do złożenia ww. dokumentów w formie papierowej będzie przysługiwać jedynie podatnikom i płatnikom tego podatku, którzy są obowiązani sporządzić informacje oraz obliczanie podatku za rok podatkowy dla nie więcej niż pięciu podatników i zarazem nie korzystają z usług biur rachunkowych.
Zgodnie z nowymi przepisami, będzie skrócony termin składania deklaracji PIT w formie papierowej. Będzie on upływał z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym, a w przypadku formy elektronicznej z końcem lutego, a zatem tak, jak dotychczas.
Nowe regulacje stworzą m.in. szansę na wprowadzenie elektronicznej wymiany deklaracji między firmą, a jej pracownikami. Jednak małe firmy, które dotychczas nie posługiwały się elektronicznym podpisem będą zmuszone ponieść wydatki związane z jego nabyciem.
Jeśli prace legislacyjne przebiegną sprawnie nad ww. omawianymi zmianami dotyczącymi składania deklaracji wyłącznie elektronicznie, to pierwsze deklaracje byłyby składane już w 2015 r. za 2014 r. Warto więc pod tym kontem dokonać przygotowań w firmie.