Zmiana jest związana z upowszechnieniem elektronicznego wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych prowadzonym w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Deklaracje mogą być przesyłane z wykorzystaniem: ePUAP-u lub innego systemu teleinformatycznego wskazanego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego.

Deklaracje mają być opatrywane: bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013 r. poz. 262 ze zm.) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z 17.2.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz. 1114 ze zm.).