Czego dotyczy Termin złożenia Gdzie i komu przekazać
PIT-4R

W PIT-4R należy wykazać m.in.:

  1. liczbę podatników i wysokość należnych zaliczek na podatek dochodowy za każdy miesiąc roku podatkowego ze stosunku pracy;
  2. zaliczki na podatek, pobrane od świadczeń z tytułu działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 4–9 oraz art. 18 PDOFizU;
  3. wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe potrącanie zaliczek, o którym mowa w art. 28 Ordynacji podatkowej
do końca stycznia następnego roku w razie zaprzestania przez tych płatników prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym deklarację PIT-4R płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalności płatnicy mają obowiązek przesłać deklarację PIT-4R do właściwego urzędu skarbowego – ze względu na swoją siedzibę
PIT-8AR

Formularz PIT-8AR dotyczy podatku od m.in.:

  1. wygranych i nagród (określonych w art. 30 ust. 1 pkt 2 PDOFizU – wiersz 1);
  2. świadczeń otrzymywanych przez emerytów (rencistów) – byłych pracowników (określonych w art. 30 ust. 1 pkt 4 PDOFizU – wiersz 2);
  3. innych należności, niż wymienione w wierszach 1–12 (wiersz 13)
do końca stycznia następnego roku w razie zaprzestania przez tych płatników prowadzenia działalności przed końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym deklarację PIT-8AR płatnik przekazuje w terminie do dnia zaprzestania tej działalności płatnicy mają obowiązek przesłać deklarację PIT-8AR do właściwego urzędu skarbowego – ze względu na swoją siedzibę
PIT-11 Dochodów i zaliczek za dany rok podatkowy z tytułu m.in. stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiści i praw majątkowych. PIT-11 składają także płatnicy określeni w art. 35 PDOFizU do końca lutego następnego roku, jeśli obowiązek pobierania zaliczek ustał w ciągu roku, płatnicy określeni m.in. w art. 31 i 35 PDOFizU, wystawiają PIT-11 na pisemny wniosek podatnika w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku; w razie zaprzestania przez płatnika (art. 41 PDOFizU) prowadzenia działalności przed końcem lutego następnego roku, płatnik przekazuje PIT-11 w terminie do dnia zaprzestania działalności w tym samym lutowym terminie PIT-11 należy przekazać pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca jego zamieszkania
PIT-8C Dochodów z innych źródeł do końca lutego następnego roku w tym samym lutowym terminie PIT-8C należy przekazać pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca jego zamieszkania
PIT-40 W tym przypadku obowiązek sporządzenia PIT-40 ciąży na IK będących pracodawcami określonymi w art. 31 PDOFizU. Co istotne, obowiązek ten ciąży na płatnikach, jeśli pracownik złożył w wymaganym terminie, tj. przed 10 stycznia następnego roku, oświadczenie PIT-12. do końca lutego następnego roku w tym samym lutowym terminie PIT-40 należy przekazać pracownikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu według miejsca jego zamieszkania