W kontekście podanej problematyki warto w pierwszej kolejności przytoczyć regulacje CzystGmU.

I tak, z art. 6n CzystGmU wynika, że rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia, (….)

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Ponadto, jak wynika z art. 6m ust. 1a CzystGmU deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z kolei, zgodnie z art. 6m ust. 1b CzystGmU rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości;

3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) numer telefonu właściciela nieruchomości;

5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;

6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego;

7) informacje dotyczące posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w uchwale Kolegium RIO w Poznaniu z 20.4.2022 r. (12/612/2022; źródło: https://bip.poznan.rio.gov.pl).

We wskazanym orzeczeniu nadzorczym zakwestionowano zapis przewidujący wymóg złożenia oświadczenia: „jestem świadomy/a odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym (….)”. W uzasadnieniu organ nadzoru m.in. wskazał, że: Powyższe oświadczenie budzi wątpliwość, jakiego rodzaju odpowiedzialność za podanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym ma podpisać osoba składająca deklarację lub osoba upoważniona przez składającego deklarację. Dalej zaakcentowano, że żądanie złożenia oświadczenia w ww. brzmieniu, nie znajduje oparcia w podstawie prawnej uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Podano także, że ww. przepis art. 6n ust. 1, jak również żaden inny przepis CzystGmU, nie daje możliwości nakładania przez organ stanowiący gminy na wnioskodawcę obowiązku składania oświadczenia w zakresie ponoszenia odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Nałożenie na składającego wniosek takiego obowiązku może mieć miejsce wyłącznie, gdy przepis ustawy taką możliwość przewiduje.

Podsumowując, stanowisko RIO jest prawnie uzasadnione. Nie ma podstaw, aby rada gminy wprowadzała w uchwale w sprawie wzoru deklaracji zapisów dotyczących odpowiedzialności składającego deklarację za podawanie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.