Decyzja wydana przez wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego – skarga do WSA

Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (post. WSA w Rzeszowie z 5.10.2020 r., II SA/Rz 488/20, Legalis).

W tym przypadku WSA miał dość zawiły stan faktyczny. Sprawa dotyczyła bowiem sytuacji, w której WINB decyzją wyznaczył adresatowi decyzji termin na wykonanie określonego w niej obowiązku. W piśmie z skierowanym do WINB, adresat decyzji (skarżący) wniósł o jej anulowanie. WINB wezwał skarżącego, aby określił, jakich czynności żąda od organu w świetle przepisów ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256; dalej: KPA).

W odpowiedzi skarżący oświadczył, że skierowane przez niego pismo stanowiło prośbę o zmianę decyzji w całości lub jej anulowanie w ramach własnej kompetencji, natomiast jeżeli nie jest to możliwe, należy traktować je jako „odwołanie” do sądu administracyjnego. Co ciekawe, to WINB przekazał pismo skarżącego do WSA w Rzeszowie.

Ponieważ skarżący zażądał uchylenia decyzji WINB w całości, sędzia sprawozdawca wezwał skarżącego, aby w terminie 7 dni sprecyzował żądanie poprzez wyjaśnienie, czy pismo to należy traktować jako żądanie uchylenia lub zmiany przez WINB decyzji własnej w trybie art. 155 KPA, a ewentualnie, gdy nie jest to możliwe, o nadanie biegu pismu jako skardze do WSA na tę decyzję, czy też wyłącznie jako skargę do WSA – pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Przypomnijmy, że zgodnie z art. 155 KPA decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W odpowiedzi na żądanie sądu skarżący zażądał zwolnienia go z obowiązku nałożonego przez WINB w jego decyzji i jej uchylenia w trybie art. 155 KPA.

Postępowanie sądowe jest postępowaniem skargowym i może być inicjowane jedynie z woli strony. Wykluczone jest w tym zakresie działanie przez sąd z urzędu. Zdaniem WSA w Rzeszowie, z uwagi na

Ważne

Postępowanie sądowe jest postępowaniem skargowym i może być inicjowane jedynie z woli strony. Wykluczone jest w tym zakresie działanie przez sąd z urzędu. Zdaniem WSA w Rzeszowie, z uwagi na oświadczenie skarżącego we wniesionym piśmie, że domaga się uchylenia decyzji WINB w trybie art. 155 KPA, pismo to nie stanowi skargi, a zatem postępowanie należało umorzyć jako bezprzedmiotowe.

Na koniec WSA w Rzeszowie zwrócił uwagę, że jak wynika z pisma WINB, organ ten zgodnie z żądaniem skarżącego wszczął postępowanie w sprawie zmiany w trybie art. 155 KPA decyzji WINB. Trzeba tu też przypomnieć, że od decyzji wydanej na podstawie art. 155 KPA służy stronie odwołanie, a po jego rozpoznaniu skarga do sądu administracyjnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności