Decyzja o skierowaniu na badania lekarskie jako przedmiot skargi do WSA

Tak stwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach (wyr. WSA w Gliwicach z 4.3.2021 r., II SA/Gl 214/21, Legalis).

Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 KPA, postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu, a o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie. Na tej podstawie prezydent miasta zawiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w przedmiocie skierowania na kontrolne badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Następnie decyzją prezydent skierował adresata tego zawiadomienia na te badania.

Powstał tu problem, czy taką decyzję organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Trzeba więc przypomnieć, że kontrola działalności administracji publicznej podejmowana przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg m.in. na:

  • decyzje administracyjne (art. 3 § 2 pkt 1 PostAdmU);
  • postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty (art. 3 § 2 pkt 2 PostAdmU);
  • inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 3 § 2 pkt 4 PostAdmU).

Ponadto, zgodnie z art. 3 § 3 PostAdmU sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach.

Ważne

Oznacza to, że sąd administracyjny obowiązany jest ustalić, czy zaskarżony akt bądź czynność mieści się w zakresie jego właściwości.

A zatem, przedmiotem zaskarżenia w tym przypadku było wspomniane wyżej zawiadomienie przez organ o wszczęciu wobec niego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji w przedmiocie skierowania na badania lekarskie w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W podstawie prawnej organ powołał się na art. 61 § 4 KPA. WSA w Gliwicach przypomniał, że na takie zawiadomienie nie przysługuje zażalenie, w przeciwieństwie do postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania z art. 61a § 2 KPA. Poza tym, chociaż zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z art. 61 § 4 KPA ma formę pisemną, nie jest jednak postanowieniem czy decyzją, o których mowa w KPA.

Zdaniem WSA w Gliwicach, omawiane zawiadomienie nie jest aktem administracyjnym czy czynnością z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 PostAdmU. Nie stanowi bowiem formy nałożenia na stronę jakiegokolwiek obowiązku bądź przyznania jej określonego prawa, czy to o charakterze materialnym, czy procesowym. Z tych też względów ustawodawca nie przewidział możliwości jego kwestionowania zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i sądowym. Zawiadomienie to nie może być uznane za inną czynność materialno-techniczną z zakresu administracji publicznej podlegającą zaskarżeniu, ma bowiem charakter wyłącznie informacyjny i nie jest przejawem władczego działania organu administracji publicznej.

Ważne

Nie ma podstaw do przyjęcia, że opisane wyżej zawiadomienie jest nakierowana bezpośrednio na wywołanie konkretnych skutków prawnych wobec skarżącego. Z tego względu czynność ta nie podlega zaskarżeniu do sądu administracyjnego.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności