W Dz.U. z 2020 r. pod poz. 2194 opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 4.12.2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu.

Chodzi tu o upomnienie określone w art. 15 ust. 1 ustawy z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.; dalej: EgzAdmU). Z przepisu tego, w wersji obowiązującej od 20.2.2020 r., wynika, że egzekucję administracyjną można wszcząć, jeżeli wierzyciel, po upływie terminu do wykonania przez zobowiązanego obowiązku, przesłał mu pisemne upomnienie, zawierające wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego oraz inne dane niezbędne do prawidłowego wykonania obowiązku przez zobowiązanego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte dopiero po upływie 7 dni od dnia doręczenia tego upomnienia.

Upomnienie zawiera 8 elementów.
Po pierwsze, numer i datę wystawienia upomnienia.
Po drugie, nazwę wierzyciela, adres jego siedziby lub jednostki organizacyjnej.
Po trzecie, imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego i adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a także znany wierzycielowi numer PESEL albo NIP, albo REGON, jeżeli zobowiązany taki numer posiada.

Po czwarte, wskazanie:

  • treści obowiązku, a w przypadku obowiązku zapłaty należności pieniężnej: określenie rodzaju i wysokości należności pieniężnej, którą należy zapłacić, oraz okresu, którego dotyczy ta należność;
  • rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej, naliczonych na dzień wy-stawienia upomnienia, o ile są wymagane, oraz stawki tych odsetek obowiązującej na dzień wystawienia upomnienia, według której należy obliczyć dalsze odsetki do dnia zapłaty;
  • sposobu zapłaty należności pieniężnej, odsetek z tytułu niezapłacenia jej w terminie i kosztów upomnienia;
  • wysokości kosztów upomnienia.

Po piąte, wezwanie do wykonania obowiązku, w tym obowiązku zapłaty należności pieniężnej wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia jej w terminie, naliczonymi na dzień zapłaty, o ile są wymagane, oraz kosztami upomnienia, z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego po upływie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.
Po szóste, pouczenie, że w przypadku wszczęcia egzekucji administracyjnej będą stosowane środki egzekucyjne i powstanie obowiązek zapłaty kosztów egzekucyjnych, a w tym w egzekucji należności pieniężnej:

  • opłaty manipulacyjnej w wysokości 100 zł oddzielnie od każdego tytułu wykonawczego;
  • opłaty egzekucyjnej naliczanej od wyegzekwowanych lub zapłaconych środków pieniężnych organowi egzekucyjnemu lub wierzycielowi, o której mowa w art. 64 § 4 lub § 5 EgzAdmU (czyli odpowiednio: 10% nie więcej niż 40.000 zł albo 5% nie więcej niż 20.000 zł);
  • wydatków egzekucyjnych poniesionych przez organ egzekucyjny w związku z prowadzeniem postępowania egzekucyjnego;
  • opłaty za czynności egzekucyjne.

Po siódme, pouczenia, o których mowa w:

  • art. 15 § 1a EgzAdmU, zgodnie z którym upomnienie zawiera pouczenie zobowiązanego, że w przypadku niewykonania w całości obowiązku w ciągu 7 dni od dnia doręczenia upomnienia zobowiązany ma obowiązek zawiadomienia wierzyciela, a po doręczeniu zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego – również organu egzekucyjnego, o zmianie adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • i art. 36 § 4 EgzAdmU, zgodnie z którym w razie niewykonania przez zobowiązanego obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby, doręczenie pisma wierzyciela lub organu egzekucyjnego pod dotychczasowym adresem jest skuteczne; o obowiązku tego zawiadomienia oraz o skutkach jego niewykonania poucza się zobowiązanego, doręczając mu odpowiednio upomnienie lub odpis tytułu wykonawczego. 

Po ósme, dane, o których mowa w art. 15 § 1b EgzAdmU (upomnienie zawiera imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela. Upomnienie generowane automatycznie może nie zawierać podpisu tej osoby), i podpis, o którym mowa w tym przepisie ‒ jeżeli upomnienie nie jest generowane automatycznie.