Dane rzeczoznawcy majątkowego sporządzającego operat szacunkowy – zmiana przepisów

W Dz.U. z 2019 r. pod poz. 2250 opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów z 23.10.2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego.

Zmiany wprowadzono w rozporządzeniu Rady Ministrów z 21.9.2004 r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2109 ze zm.; dalej: WycenaNierR). Wykonuje ono przepisy ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.; dalej: GospNierU).

Zmieniono § 57 WycenaNierR, który w nowym brzmieniu stanowi, że:

 • operat szacunkowy zawiera podpis rzeczoznawcy majątkowego, który go sporządził, oraz naniesione w formie nadruku lub pieczątki imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, a także datę jego sporządzenia (przed zmianą operat szacunkowy rzeczoznawca podpisywał, zamieszczając też datę i swoją pieczęć);
 • w przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez kilku rzeczoznawców majątkowych, każdy z nich podpisuje operat szacunkowy, a także podaje imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości w powyższy sposób.

Wykorzystane w operacie szacunkowym dane poświadczone przez rzeczoznawcę majątkowego mogą mieć formę wypisów i wyrysów z dokumentów lub rejestrów, o których mowa w art. 155 ust. 1 GospNierU, czyli z:

 • ksiąg wieczystych;
 • katastru nieruchomości;
 • ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
 • ewidencji numeracji porządkowej nieruchomości;
 • rejestru zabytków;
 • tabel taksacyjnych i map taksacyjnych tworzonych na podstawie art. 169 GospNierU;
 • planów miejscowych, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę;
 • wykazów prowadzonych przez urzędy skarbowe;
 • dokumentów będących w posiadaniu agencji, którym Skarb Państwa powierzył, w drodze ustaw, wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz;
 • aktów notarialnych znajdujących się w posiadaniu spółdzielni mieszkaniowych, dotyczących zbywania spółdzielczych praw do lokali;
 • umów, orzeczeń, decyzji i innych dokumentów, będących podstawą wpisu do ksiąg wieczystych oraz rejestrów wchodzących w skład operatu katastralnego;
 • świadectwa charakterystyki energetycznej.

Zgodnie z dodanym § 57a WycenaNierR, dane poświadczone przez rzeczoznawcę majątkowego w formie wypisów i wyrysów z wymienionych wyżej dokumentów lub rejestrów rzeczoznawca majątkowy poświadcza podpisem wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz numeru uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości, chyba że poświadczenie tych danych jest możliwe w sposób, o którym mowa w § 57 WycenaNierR, co dotyczy także poświadczenia danych przez kilku rzeczoznawców majątkowych.

Potwierdzenie aktualności operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, który go sporządził, następuje przez dołączenie do operatu szacunkowego klauzuli, w której rzeczoznawca majątkowy oświadcza o aktualności operatu szacunkowego, oraz – co dodano – analizy, o której mowa w art. 156 ust. 4 GospNierU (chodzi o analizę potwierdzającą, że od daty jego sporządzenia nie wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, o których mowa w art. 154 GospNierU, tj. dotyczących wyboru właściwego podejścia oraz metody i techniki szacowania nieruchomości dokonywanej przez rzeczoznawcę majątkowego z uwzględnieniem celu wyceny, rodzaju i położenia nieruchomości, przeznaczenia w planie miejscowym, stanu nieruchomości oraz dostępnych danych o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych). Przepis dotyczący podpisywania operatu, czyli § 57 WycenaNierR, stosuje się tu odpowiednio.

Uchylono zaś ust. 2 w § 58 WycenaNierR, zgodnie z którym w przypadku dalszego potwierdzania aktualności operatu szacunkowego stosuje się zasady określone wyżej, tj. w ust. 1 § 58 WycenaNierR.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności