Rozporządzenie Ministra Środowiska z 21.9.2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1584), w sprawie systemu informatycznego Inspekcji Ochrony Środowiska „Ekoinfonet” dzieli obowiązki pomiędzy wojewódzkich inspektorów środowiska a Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Ważne

Według nowego rozporządzenia Główny Inspektor będzie miał za zadanie udostępniać dane o osadach dennych w rzekach i jeziorach, ptakach, zwierzętach czy siedliskach przyrodniczych.

Wojewódzcy inspektorzy będą wprowadzać do Ekoinfonet dane o:

1) przekroczonych emisjach zanieczyszczeń do powietrza przez konkretne zakłady;

2) jakości powietrza;

3) ilości wody powierzchniowej i podziemnej pobranej przez przedsiębiorców np. na cele produkcyjne;

4) ilości, stanie i składzie ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi.

Jeśli zakres danych przekroczy obszar jednego województwa, to danymi tymi zajmie się Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

Powyższe dane muszą zostać wprowadzone w określonym terminie. W przypadku danych dotyczących wody, dane z jednego roku trzeba będzie wprowadzić do 31 maja roku następnego. Ponadto wprowadzą także dane przekazywane im np. przez zakłady, w których jest ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Te informacje będą uzupełniane 30 dni po każdym kwartale.

Rozporządzenie weszło w życie 25 października 2015 r.