Po zmianie brzmienia art. 16 § 4 KKS wprowadzonej ustawą z 18.11.2020 o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2320) obowiązującej od 5.10.2021 r. pojawiły się wątpliwości czy nadal można składać czynny żal w formie elektronicznej. Zgodnie z obecnym brzmieniem tego przepisu: ”Zawiadomienie wnosi się na piśmie albo ustnie do protokołu”. Natomiast jego brzmienia przed zmiana wynikało, że czynny żal wnosi się na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej albo ustnie do protokołu. 

Minister Finansów rozwiał wątpliwości, które pojawiły się w związku ze zmianą przepisu. W wyjaśnieniach Minister Finansów stwierdził, że zmiana art. 16 § 4 KKS ma wyłącznie charakter dostosowawczy, bez jakichkolwiek modyfikacji treści merytorycznej. W konsekwencji złożenie czynnego żalu drogą elektroniczną od 5.10.2021r. jest również skuteczne. Z uzasadnienia do ustawy o doręczeniach elektronicznych jednoznacznie wynika, że zmiana stosowanej w przepisach terminologii – polegająca m.in. na zamianie wyrazu „pisemnie” na wyrażenie „na piśmie” – miała na celu zrównoważenie postaci papierowej z postacią elektroniczną. Zatem czynny żal „na piśmie” może być złożony zarówno na papierze, jak i drogą elektroniczną.

Należy mieć na uwadze, że pisma utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym, natomiast utrwalone w postaci elektronicznej – kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.