Czy zwolnienie z ZUS obejmuje również radców prawnych i adwokatów?

Czy zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne obejmuje również adwokatów i radców prawnych?

Zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne obejmuje następujące grupy podmiotów:

  1. płatnika składek, który na dzień 29.2.2020 r. zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych;
  2. płatnika składek, będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 ustawy z 13.101.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 266 ze zm.; dalej jako: SysUbSpołU);
  3. duchownego będącego płatnikiem składek.

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy z 6.7.1982 r o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 75 ze zm.) radca prawny wykonuje zawód w ramach stosunku pracy, na podstawie umowy cywilnoprawnej, w kancelarii radcy prawnego oraz w spółce wymienianej w tym przepisie. Ustawa z 26.5.1982 r. - Prawo o adwokaturze (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1513 ze zm.) w art. 4a stanowi natomiast, że adwokat wykonuje zawód w kancelarii adwokackiej, w zespole adwokackim oraz w spółce wskazanej w tym przepisie. Zarówno zawód adwokata, jaki i radcy prawnego jest wolnym zawodem. Czy zatem osoby wykonujące zawód w kancelarii radcy prawnego albo kancelarii adwokackiej mogą również ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek ZUS?

O zwolnienie mogą ubiegać się osoby prowadzące pozarolniczą działalność, o której mowa w art. 8 ust. 6 SysUbSpołU, tj.

1) osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z 6.3.2018 r. - Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.; dalej jako: PrPrzed) lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a;

2) twórcę i artystę;

3) osobę prowadzącą działalność w zakresie wolnego zawodu:

a) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,

b) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

4) wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej;

5) osobę prowadzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów ustawy z 14.12.2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

Ze zwolnienia będą mogli zatem skorzystać radcowie prawni i adwokaci wykonujący zawód w spółkach.

Odnosząc się do wolnych zawodów to mamy tu odesłanie do przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (RyczałtU). W myśl tych przepisów przez wolny zawód należy rozumieć pozarolniczą działalność gospodarczą wykonywaną osobiście przez lekarzy, lekarzy stomatologów, lekarzy weterynarii, techników dentystycznych, felczerów, położne, pielęgniarki, tłumaczy oraz nauczycieli w zakresie świadczenia usług edukacyjnych polegających na udzielaniu lekcji na godziny, jeśli działalność ta nie jest wykonywana na rzecz osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo na rzecz osób fizycznych dla potrzeb prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, z tym że za osobiste wykonywanie wolnego zawodu uważa się wykonywanie działalności bez zatrudniania na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze osób, które wykonują czynności związane z istotą danego zawodu (art. 4 ust. 1 pkt 11 RyczałtU). Powyższe definicja nie uwzględnia zatem zawodów prawniczych. Drugie odesłanie jest do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Co istotnym w przepisach tejże ustawy brak definicji wolnego zawodu. Nie oznacza to jednak, ze adwokaci i radcy prawni nie mogą skorzystać ze zwolnienia z ZUS. Przede wszystkim bowiem o zwolnienie mogą ubiegać się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów PrPrzed lub innych przepisów szczególnych, z wyjątkiem ust. 6a. Prawnik zatem prowadzący własna kancelarię i wpisany do CEiDG jest przedsiębiorcą w rozumieniu tych przepisów.

Co powinna zrobić osoba wykonująca zwód adwokata albo radcy prawnego aby uzyskać zwolnienie z ZUS?

W myśl przepisów art. 31zo KoronawirusU osobę prowadzącą pozarolniczą działalność, opłacającą składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne, zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na jego obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz wypadkowe, dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy, należne za okres od 1.3.2020 r. do 31.5.2020 r., jeżeli prowadził działalność przed 1.2.2020 r. i przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek, o którym mowa w art. 31zp ust. 1 KoronawirusU, nie był wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. czyli 15 681 zł brutto.

Warunkiem uzyskania zwolnienia jest złożenie wniosku. Wniosek należy złożyć do 30.6.2020 r. Wniosek o zwolnienie z opłacania składek powinien zawierać:

1) dane płatnika składek:

a) imię i nazwisko, nazwę skróconą,

b) numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer

PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

c) adres do korespondencji;

2) oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zo ust. 2 KoronawirusU, potwierdzające uzyskanie, w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.; Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, płatnik składek składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. W oświadczeniu jest zawarta klauzula następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek;

4) podpis wnioskodawcy.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek jest przesłanie deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych należnych za marzec, kwiecień i maj 2020 r. nie później niż do 3.6.2020 r., chyba że płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności