Modyfikacji ma ulec art. 31zzca KoronawirusU. Aktualnie jego treść stanowi, że:

1. Rada gminy może, w drodze uchwały, zwolnić z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. lub w 2021 r. lub przedłużyć termin na jej wniesienie.

2. W przypadku zwolnienia z opłaty, rada gminy, w uchwale, o której mowa w ust. 1, może przyznać zwrot określonej części opłaty pobranej od przedsiębiorców, którzy wnieśli jednorazowo opłatę:

1) za rok 2020 w terminie do dnia 31 stycznia 2020 r.;

2) za rok 2021 w terminie do dnia 31 stycznia 2021 r.

3. Termin wniesienia opłaty należnej w:

1) 2020 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2020 r.;

2) 2021 r. może zostać przedłużony do dnia 31 grudnia 2021 r.

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Według zaś założeń projektu, treść po nowelizacja miałaby być następująca:

„Art. 31zzca. 1. Zwalnia się z opłaty, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej w 2020 r. i 2021 r.

2. W przypadku wniesienia opłaty przysługuje zwrot opłaty pobranej od przedsiębiorców.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

4. Z tytułu zwolnienia, z opłaty, o której mowa w ust. 1 gminom przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

5. Podstawę do wyliczenia rekompensaty, o której mowa w ust. 4, stanowią dochody z tytułu opłaty wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach gmin, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

6. Środki z tytułu rekompensat, o której mowa w ust. 4, są przekazywane w trzech ratach, w terminie do 31 lutego, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego na rachunki bankowe właściwych gmin.

Z analizy porównawczej ww. regulacji i projektu zmieniającego wynikają pewne istotne wnioski. Po pierwsze, w zastępstwie aktualnego zwolnienia „fakultatywnego” przez radę gminy z ww. opłat, projektodawca proponuje zwolnienie niejako „z urzędu”, o czym świadczy treść nowoprojektowanego ust. 1. Po drugie, nowością jest także wprowadzenie mechanizmu kompensującego dla gmin. Chodzi zapewne o to, żeby gminy nie były stratne na ww. ustawowym rozwiązaniu. Jest to mechanizm podobny do tego z art. 31zzm KoronawirusU, gdzie gminy zyskały prawo do rekompensat za zwolnienie z opłat targowych.

Podsumowując, przyjąć należy, że projektowane rozwiązania mogą wydatnie przyczynić się do polepszenia przedsiębiorców ponoszących opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z drugiej strony gminy nie powinny być na tym stratne, bowiem zyskają rekompensaty z Funduszu COVID-19.