Chodzi o poselski projekt nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu z pracę (dalej: ustawa).

Określenie definicji pracy

Projekt przewiduje dodanie do ustawy definicji pracy zarobkowej. Pracą zarobkową ma być wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o współpracy, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, albo wykonywanie działalności gospodarczej na rzecz jednego zleceniodawcy, w przypadku których powstają zobowiązania w zakresie ubezpieczeń społecznych.

W myśl proponowanych zmian, wysokość wynagrodzenia za godzinę pracy osoby wykonującej pracę zarobkową wyraża iloraz 12-krotności kwoty minimalnego wynagrodzenia określonego w danym roku kalendarzowym oraz rocznego nominału czasu pracy, obliczonego zgodnie z art. 130 w związku z art. 129 Kodeksu pracy. Projekt nowelizacji przewiduje też, że wynagrodzenie za godzinę pracy osoby wykonującej pracę zarobkową w okresie pierwszego roku wykonywania przez nią pracy nie będzie mogło być niższa niż 80% wysokości wynagrodzenia określonego wyżej.

Omawiane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2015 r. Projekt nowelizacji trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

Maksymalny wymiar czasu pracy

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Okres rozliczeniowy w każdym systemie czasu pracy można przedłużyć do maksymalnie 12 miesięcy, jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi, technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy (art. 129 § 1 i § 2 KP).

Obowiązujący pracownika wymiar czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, oblicza się:

  • mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
  • dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Wynika to z art. 130 § 1 KP.

Źródło: www.sejm.gov.pl