1. Wysokość wynagrodzenia rezydentów w kolejnych latach

Jak podkreślił podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marek Tombarkiewicz w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 1623) wysokość wynagrodzenia rezydentów w kolejnych latach będzie uzależniona od sytuacji budżetu państwa, w tym od wysokości środków finansowych pozostających w dyspozycji ministra zdrowia. Zamiar zwiększenia wysokości wynagrodzenia zasadniczego rezydentów, bez dodatkowego dofinansowania z budżetu państwa, może więc spowodować konieczność jednoczesnego dokonania zmniejszenia liczby miejsc specjalizacyjnych w niektórych dziedzinach medycyny.

Temat wzrostu wynagrodzenia lekarzy rezydentów jest obecnie przedmiotem analizy w Ministerstwie Zdrowia w kontekście przygotowania rozwiązań systemowych poprawiających całość przebiegu kształcenia specjalizacyjnego wszystkim lekarzom, w tym lekarzom rezydentom.

2. Zmiana zasad odbywania specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny i podziału miejsc rezydenckich

W ramach rozpoczętych prac nad wprowadzaniem pierwszych rozwiązań systemowych dokonano zmiany zasad podziału miejsc rezydenckich w taki sposób, by umożliwić także przydział niewykorzystanych rezydentur w postępowaniu odwoławczym we wszystkich dziedzinach, w których zostało przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne. Nowe zasady podziału miejsc rezydenckich nie blokują wojewodom otwierania postępowań kwalifikacyjnych w trybie pozarezydenckim, w którym podejmują specjalizację m.in. lekarze posiadający już specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł specjalisty.

W ocenie wiceministra zdrowia Marka Tombarkiewicza sposób przydziału rezydentur zastosowany po raz pierwszy od postępowania wiosennego 2016 r., ma pozytywnie wpłynąć na wykorzystanie miejsc szkoleniowych, uczyni je bardziej dostępnymi dla lekarzy i lekarzy dentystów, bez uszczerbku dla jakości kształcenia specjalizacyjnego oraz pośrednio przyczyni się do wzrostu liczby lekarzy specjalistów, w tym kształconych w trybie rezydenckim.

Z danych resortu zdrowia wynika, że w sesji wiosennej 2016 r. przyznanych zostało 1901 rezydentur, tj. najwięcej etatów w wiosennych kwalifikacjach w dotychczasowych postępowaniach, natomiast łączna liczba rezydentur przyznanych w 2014 r. wynosiła 3000, a w 2015 r. – 6529. Z uwagi na to, że liczba rezydentur jest ściśle związana z liczbą wolnych miejsc specjalizacyjnych pojawiających się w danym roku w poszczególnych dziedzinach lekarskich i lekarsko-dentystycznych, minister zdrowia stara się przyznawać corocznie możliwie największą liczbę rezydentur również dla lekarzy dentystów.

Jak poinformował Marek Tombarkiewicz, Ministerstwo Zdrowia powoła ekspertów, którzy zajmą się wypracowaniem zmian zasad odbywania specjalizacji w poszczególnych dziedzinach medycyny w taki sposób, by uczynić je mniej zbiurokratyzowane oraz bardziej dostępne dla wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów.

3. Wynagrodzenie dla kierowników specjalizacji kształcących rezydentów

Natomiast w kwestii wprowadzenia wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji kształcących rezydentów wiceminister zdrowia poinformował, że obecnie nie przewiduje się wprowadzenia odrębnego wynagradzania z tego tytułu. Natomiast kierownicy specjalizacji lekarzy szkolących się w trybie rezydenckim lub pozarezydenckim, zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.10.2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. Nr 231, poz. 2326 ze zm.) uzyskują za powyższe dodatkowe punkty edukacyjne, co minimalizuje konieczność odbywania innych form doskonalenia zawodowego.

Zapisy obostrzające zasady odbywania szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury zostały wprowadzone ustawą z 5.12.2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. W myśl przepisów tej ustawy lekarz rezydent nie może złożyć ponownego wniosku o odbywanie rezydentury, z wyjątkiem osób, które posiadają orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwskazań do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji. Ponadto lekarz nie może ponownie ubiegać się o rezydenturę, gdy zakończył realizację programu specjalizacji. Powyższe obostrzenia miały na celu ograniczenie blokowania miejsc szkoleniowych dla innych oczekujących na możliwość przystąpienia do specjalizacji, co było przedmiotem wcześniejszych protestów kierowanych w tej sprawie przez środowiska młodych lekarzy – podkreślił Marek Tombarkiewicz.