Czy wspólnota mieszkaniowa odpowiada za drzewo, które wyrządzi szkodę?

Stan faktyczny

Mężczyzna domagał się od wspólnoty mieszkaniowej wypłaty odszkodowania za uszkodzenie samochodu, które zostało spowodowane przez powalone w wyniku wichury drzewo. Wyliczenie kwoty odszkodowania zostało oparte na kosztach naprawy samochodu. Mężczyzna argumentował przy tym, że członkowie wspólnoty mieszkaniowej kilkakrotnie nalegali na przegląd drzewostanu i sugerowali, że niektóre drzewa należałoby wyciąć.

Wspólnota odmówiła wypłaty odszkodowania argumentując, że nie ponosi winy za zdarzenie, gdyż jej zdaniem powstało ono wskutek siły wyższej - huraganowego wiatru, a samo drzewo nie wykazywało żadnych oznak choroby, która sugerowałaby jego wycięcie. Wypłaty odszkodowania odmówił także zakład ubezpieczeń, w którym wspólnota miała wykupioną polisę, gdyż jak argumentował ubezpieczyciel obowiązki zarządcy zostały powierzone podmiotowi profesjonalnemu (art. 429 ustawy z 23.4.1964 r. Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm.; dalej: KC).

Orzeczenie sądu rejonowego

Sąd Rejonowy w Gliwicach uznał, że wspólnota nienależycie kontrolowała drzewostan, dlatego ponosi winę za wyrządzoną szkodę, a samo drzewo było przegniłe w środku, co miało związek z późniejszym jego powaleniem w trakcie wichury.

Sąd Rejonowy (SR) nie zgodził się także z argumentacją, że wspólnota nie ponosi odpowiedzialności za szkodę (uszkodzenie samochodu), gdyż obowiązki zarządcy nieruchomości powierzyła stosowną umową podmiotowi profesjonalnemu. Według SR zapisy umowy w tej sprawie były tak szczegółowe, że da się ustalić, że obowiązek przeprowadzania stanu kontroli drzew nie spoczywał na zarządcy nieruchomości i zasądził od pozwanej wspólnoty mieszkaniowej na rzecz powoda 3650 zł z ustawowymi odsetkami tytułem odszkodowania (sygn. akt I C 893/12).

Stanowisko sądu okręgowego

Wspólnota mieszkaniowa wniosła apelację, jednak Sąd Okręgowy w Gliwicach ją odrzucił (wyr. z 9.3.2016 r., III Ca 2095/15).

Ważne
Sąd Okręgowy (SO) uznał, że to stan drzewa doprowadził do jego zawalenia, a skoro znajdowało się ono na nieruchomości będącej w użytkowaniu wieczystym pozwanej, to należało ono do jej części składowych (art. 48 KC), a zatem to ona odpowiadała za jego stan . Ponadto, wspólnota mieszkaniowa nie miała żadnej umowy, w której powierzałaby kontrolę stanu drzew jakiemukolwiek podmiotowi, a jednocześnie zleciła przeprowadzanie takich kontroli osobie nie mającej żadnego wykształcenia w tym zakresie. Z tego powodu należy pozwanej przypisać zaniedbanie i jej odpowiedzialność na zasadzie winy (art. 415 KC).

Ponadto, jak stwierdził SO: "Pozwana jednak nie zareagowała na przechylenie się drzewa i zadowoliła się doglądaniem drzew przez osobę niemającą żadnego wykształcenia w tym zakresie – jej zachowanie jawi się więc jako niedochowanie należytej staranności w zakresie dbałości o teren nieruchomości będącej w jej użytkowaniu wieczystym, a więc także o posadowione na nim drzewa (art. 355 § 1 KC).
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności