Dla przypomnienia, opłata ta, zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. b DochSamTerytU stanowi tzw. źródło dochodów własnych gminy. Natomiast podstawą materialno-prawną uchwał podejmowanych w sprawie opłaty targowej, są stosowne zapisy PodLokU. Jak wskazano w art. 15 PodLokU – rada gminy może wprowadzić opłatę targową. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach. Natomiast z punktu widzenia zwolnień, to ustawodawca dotąd przewidział dwa rozwiązania:

1) zwolnienie z mocy ustawy, przyznane na mocy art. 16 PodLokU, gdzie postanowiono, że: Zwalnia się od opłaty targowej osoby i jednostki wymienione w art. 15 ust. 1, które są podatnikami podatku od nieruchomości w związku z przedmiotami opodatkowania położonymi na targowiskach.

2) zwolnienie fakultatywne, które może zostać przyznane przez radę gminy na podstawie art. 19 pkt 3 PodLokU, gdzie postanowiono, że: Rada gminy, w drodze uchwały może wprowadzać inne niż wymienione w ustawie zwolnienia przedmiotowe od opłat lokalnych.

I właśnie na podstawie omawianego projektu nowelizacji przewiduje się wprowadzenie kolejnego zwolnienia od ww. opłaty. W tym zakresie w projekcie pojawił się zapis o treści:

Art. 31zzm.1. Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

2. Z tytułu niepobierania opłaty, o którym mowa w ust. 1, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, o ile dochód z opłaty targowej pobranej przez nie w roku 2019 przekroczył 10 000 zł.

3. Podstawę do wyliczenia rekompensaty, o której mowa w ust. 2, stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.

4. Środki z tytułu rekompensaty, o której mowa w ust. 2, są przekazywane do dnia 31 marca 2021 r.

5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, są przekazywane na rachunki bankowe właściwych jednostek samorządu terytorialnego i stanowią dochód budżetów tych jednostek.

Z systematyki ww. projektowanych regulacji wynika więc, że z jednej strony projektodawca zamierza wspomóc finansowo m.in. przedsiębiorców, a z drugiej strony (pod pewnymi warunkami) zapewnia się rekompensatę gminom z tytułu utraconych dochodów z tytułu opłaty skarbowej, która nie wpłynie do budżetu gminy. Co do zasady, sama intencja wprowadzenia takich zapisów wydaje się być słuszna, jednakże mało prawdopodobnym jest, aby wskazany mechanizm w wydatny sposób przyczynił się do polepszenia sytuacji – czy to osób sprzedających na targowiskach, czy samych gmin, których wpływy z opłat targowych nie stanowią (w większości przypadków) istotnej pozycji w strukturze dochodów budżetu gminy.

Ważne

Podsumowując, projektodawca proponuje wprowadzenie kolejnych preferencji w okresie stanu epidemii, obejmujących m.in. przedsiębiorców w zakresie zwolnienia z opłaty targowej (z mocy ustawy). Jednocześnie przewiduje się rekompensatę dla gmin z tytułu utraconych dochodów. Niezależnie jednak od tego, czy wskazana regulacja wejdzie w życie w podanej treści, czy w innej zmodyfikowanej treści, to finalnie – z racji faktu, że wpływy z opłaty targowej nie stanowią ani zbytniego obciążenia dla sprzedających, ani z drugiej strony nie stanowią istotnej pozycji dochodowej budżetowej gminy, praktyczny wymiar tych regulacji może nie odegrać znaczącej roli w kontekście szeroko rozumianych działań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.