Poselski projekt zmian w ustawie o finansach publicznych ma związek z ostatnimi wydarzeniami tzw. afery podsłuchowej i używaniem przez polityków służbowych kart płatniczych podczas spotkań w restauracjach.

Co mówią obecne przepisy?

Aktualnie obowiązujące przepisy ustawy o finansach publicznych umożliwiają jednostkom budżetowym dokonywania wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych. Dysponenci pieniędzy publicznych mogą ustalić przede wszystkim:

  • funkcje, stanowiska i zakres obowiązków służbowych uprawniających do korzystania ze służbowej karty płatniczej;
  • tryb i warunki przyznawania służbowej karty płatniczej i ustalania wysokości miesięcznych limitów wydatków;
  • rodzaje towarów i usług, za które może być dokonywana zapłata za pomocą tej karty,
  • przypadki, kiedy może być dokonana wypłata gotówki za pomocą służbowej karty płatniczej;
  • sposób prowadzenia ewidencji wydanych służbowych kart płatniczych;
  • sposób i terminy rozliczania płatności dokonanych przy wykorzystaniu służbowej karty płatniczej.

Poselskie propozycje

Złożony w Sejmie poselski projekt nowelizacji ustawy o finansach publicznych przewiduje uchylenie wskazanego wyżej przepisu. Ponadto projekt ustanawia zakaz dokonywania płatności ani wypłat gotówki przy pomocy służbowych kart płatniczych oraz przekazywać służbowych kart płatniczych do użytkowania innym osobom dla dysponentów pieniędzy publicznych i podległych im jednostek budżetowych.

Zatem zgodnie z projektem zakaz używania służbowych kart płatniczych obejmie wszystkich urzędników i funkcjonariuszy publicznych.

Projekt nakłada też na urzędników zwrot i rozliczenie obecnie używanych służbowych kart płatniczych w terminie 2 miesiące od dnia wejścia w życie omawianej nowelizacji. Minister finansów ma wydać rozporządzenie, w którym określi sposób zwrotu i rozliczenia służbowych kart płatniczych, mając na uwadze konieczność zachowania wskazanego wyżej terminu oraz zapewnienia rzetelności i przejrzystości wydatkowania środków przy pomocy dotychczas użytkowanych kart płatniczych.

Omawiana nowelizacja ma wejść w życie w następnym dniu po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Projekt zmian w ustawie o finansach publicznych trafi teraz do pierwszego czytania w Sejmie.

Źródło: poselski projekt zmian w ustawie o finansach publicznych – www.sejm.gov.pl