Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów (art. 35 ust. 7 ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach; t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.). Tym samym uchwalenie planu wojewódzkiego przed krajowym mogłoby skutkować koniecznością dokonania kolejnej aktualizacji planu wojewódzkiego w zakresie dostosowania go do planu krajowego.

Powyższe nie oznacza jednak, iż procedura przyjmowania obu tych planów nie może odbywać się równolegle. W pracach nad Krajowym Planem Gospodarki Odpadami uczestniczą bowiem przedstawiciele samorządu województwa, którzy na bieżąco informowani są o stanie prac. Tym samym w poszczególnych województwach już w chwili obecnej można prowadzić np. działania konsultacyjne związane z nowymi planami wojewódzkimi. Umożliwienie zainteresowanym podmiotom, zwłaszcza jednostkom samorządu terytorialnego, odniesienia się do propozycji zawartych w projekcie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, znacząco przyspieszy późniejszej działania proceduralne przewidziane przepisami prawa.

Ustawodawca nie przewidział żadnych sankcji za niedochowanie ustawowego terminu aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami.