Czy sztuczna inteligencja będzie wykorzystywana do rozpoznawania naszych cech?

Wobec projektu rozporządzenia wspólne stanowisko przedstawił Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz Europejska Rada Ochrony Danych. Na początku te dwie unijne instytucje wyraziły swoje zadowolenie, że temat ten został podjęty przez Komisję Europejską i dostrzeżono konieczność ich uregulowania. 

Ważnym aspektem, na który zwróciły uwagę w swojej opinii instytucje jest konieczność uwzględnienia w projekcie rozporządzenia postanowień wprost wskazujących, że unijne przepisy dotyczące ochrony danych tj. RODO, EUDPR oraz LED mają zastosowanie do każdego przetwarzania danych osobowych, w tym również przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Zaniepokojenie instytucji wzbudziło wyłączenie spod obowiązywania rozporządzenia międzynarodowej współpracy organów ścigania. 

Zdaniem instytucji, właściwe jest przyjęcie założenia, że wobec sztucznej inteligencji podejście jest oparte na ryzyku. Jednocześnie wyraziły swoje obawy wobec odmiennego niż w unijnych ramach ochrony danych rozumienia pojęcia „zagrożenia dla praw podstawowych”. W swojej opinii instytucje wskazują, że od zgodności systemów z przepisami unijnymi w tym dotyczącymi ochrony danych powinna zależeć możliwość wejścia na rynek unijny i korzystania z oznaczenia CE przez podmioty świadczące usługi z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. 

W swojej opinii EROD i EIOD wezwały do wprowadzenia zakazu wykorzystywania sztucznej inteligencji do automatycznego rozpoznawania cech ludzkich w miejscach publicznie dostępnych. Mowa tutaj między inny o: rozpoznawaniu twarzy, głosu lub innych cech biometrycznych lub behawioralnych w dowolnym kontekście. Zdaniem instytucji niezwykle wysokie jest ryzyko jakie stwarza zdalna identyfikacja biometryczna osób w miejscach publicznych. 

Dodatkowo zdaniem EROD i EIOD powinien obowiązywać powszechny zakaz wykorzystywania sztucznej inteligencji wykorzystującej dane biometryczne do kategoryzowania osób ze względu na pochodzenie etniczne czy płeć lub inne czynniki, które mogą doprowadzić do dyskryminacji. Również wykorzystywanie sztucznej inteligencji do analizowania emocji osób fizycznych powinno być zabronione. 

W swoich wypowiedziach Przewodniczący EROD oraz EIOD wskazywali, że dopuszczenie zdalnej identyfikacji biometrycznej w miejscach publicznych będzie końcem anonimowości. Jak również będzie to ingerowało w podstawowe prawa i wolności, a wręcz kwestionować ich istotę. Ważne jest, aby przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji była ona ukierunkowana na człowieka. Dlatego wykorzystanie sztucznej inteligencji do oceny społecznej również powinno być zakazane.

Projekt rozporządzenia wskazuje EIOD jako organ nadzorczy wobec instytucji unijnych. Jednak zdaniem EIOD konieczne jest doprecyzowanie roli i zadań Europejskiego Inspektora zwłaszcza jego roli jako nadzorcy rynku. Zdaniem EROD i EIOD, krajowe organy nadzorcze sprawujące nadzór na podstawie RODO powinny również zostać wskazane jako właściwe do nadzorowania projektowanego rozporządzenia. Dzięki takiemu unormowaniu możemy spodziewać się spójnej interpretacji przepisów dotyczących przetwarzania danych w Unii. 

Dodatkowo zakwestionowano w opinii sposób utworzenia Europejskiej Rady Sztucznej Inteligencji (EAIB), w której dominującą rolę ma mieć Komisja Europejska. Zdaniem EROD i EIOD, przyznanie dominującej roli KE może nie zapewnić tej instytucji koniecznej autonomii i niezależności. 

Źródło:https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-call-ban-use-ai-automated-recognition-human-features-publicly-accessible_en 
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zdalnie
uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności