W ostatnich dniach Senat wprowadził różne poprawki do ww. ustawy, na mocy uchwały Senatu RP z 13.1.2021 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Poprawki dotyczą m.in. regulacji prawnych dotyczących szeroko pojętego samorządu terytorialnego, w tym możliwości wspierania komunikacji miejskiej środkami budżetu państwa.

Aby jednak zobrazować zakres zmian wprowadzonych przez Senat, należy przytoczyć wersję regulacji prawnych dotyczących ww. sfery, którą przyjął w ww. ustawie Sejm:

art. 1 pkt 22 ww. ustawy stanowił:

22) w art. 15zzzzl1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw transportu przekazuje operatorom publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944), z wyłączeniem komunikacji miejskiej, środki finansowe za miesiące obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, na poziomie kwoty dotacji przedmiotowej z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego rozliczonej przez ministra właściwego do spraw transportu za te same miesięczne okresy w roku 2019, pomniejszonej o przekazane operatorom środki dotacji przedmiotowej, przekazanej na finansowanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów za te miesiące.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Operator publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w przewozach innych niż przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe występuje z wnioskiem o przekazanie środków finansowych do właściwego organizatora przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym, z którym ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”.

Z kolei, wskazany art. 1 pkt 22 lit. a i b ww. ustawy po poprawkach Senatu przybrał treść:

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 minister właściwy do spraw transportu przekazuje operatorom publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich w transporcie kolejowym lub komunikacji miejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1944), środki finansowe za miesiące obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz kolejne 3 miesiące po upływie miesiąca, w którym odwołano stan zagrożenia epidemicznego albo stan epidemii, na poziomie kwoty dotacji przedmiotowej z tytułu honorowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego rozliczonej przez ministra właściwego do spraw transportu za te same miesięczne okresy w roku 2019, pomniejszonej o przekazane operatorom środki dotacji przedmiotowej, przekazanej na finansowanie utraconych przychodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów za te miesiące.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Operator publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w przewozach innych niż przewozy międzywojewódzkie i międzynarodowe lub komunikacji miejskiej występuje z wnioskiem o przekazanie środków finansowych do właściwego organizatora przewozów pasażerskich, z którym ma podpisaną umowę o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.”.

Warto zauważyć, że tylko z pozoru obie wersje ww. regulacji prawnych są podobne. Różni je jednak bardzo istotna kwestia, otóż wersja ustawy po uchwaleniu przez Sejm zawierała wyłączenie wsparcia finansowego dla komunikacji miejskiej. Jak zaś wiadomo, za komunikację miejską odpowiadają samorządy. Z kolei, wskazana wyżej poprawka Senatu rozszerza właśnie wsparcie dla komunikacji miejskiej. W motywach uchwały Senatu wskazano m.in., że nie ma powodów, aby podmioty tej kategorii były pozbawione wsparcia, które otrzymują podmioty wykonujące przewóz w transporcie kolejowym.

Jaki będzie ostateczny kształt ww. wsparcia dla szeroko pojętej komunikacji będzie wiadome po rozpoznaniu poprawek przez Sejm, co wkrótce nastąpi. W każdym bądź razie, wskazana propozycja objęcia wsparciem również komunikacji miejskiej, co byłby równoznaczne ze wsparciem budżetów samorządowych, wydaje się rozwiązaniem racjonalnym i koniecznym. Wsparcie to może być istotne szczególnie dla tych samorządów, które wykonują przewozy miejskie na znaczną skalę, a które wskutek różnych ograniczeń związanych z COVID-19 po prostu utraciły źródła dochodów, co uniemożliwia bieżące wykonywanie zadań gminy.