Czy regulaminy oceniania pracy nauczycieli czeka likwidacja?

1 września 2018 r. wprowadzone zostały do ustawy z 26.1.2018 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm., dalej: KartaNauczU) liczne zmiany, w tym w zasadach oceniania nauczycieli. Jedna ze zmian zakładała wprowadzenie, na mocy art. 6a ust. 14 KartaNauczU, regulaminów określających wskaźniki oceny pracy nauczycieli , odnoszących się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz uwzględniających specyfikę pracy w danej szkole. Regulaminy te, wprowadzane od 1.9.2018 r. w jednostkach oświaty, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz związków zawodowych, miały razem z kryteriami oceny pracy nauczycieli określonymi w rozporządzeniu z 29.5.2018 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1133) stanowić nowe narzędzie pozwalające na skuteczniejsze i bardziej motywujące dokonanie oceny pracy nauczycieli. Analogiczne regulaminy zostały przygotowane na podstawie art. 6a ust. 16 KartaNauczU przez organy prowadzące w celu dokonywania oceny pracy:

1) dyrektorów szkół,

2) nauczycieli, którym czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły oraz

3) nauczycieli pełniących w zastępstwie obowiązki dyrektora szkoły przez okres co najmniej 6 miesięcy.

Wygląda jednak na to, że nowe regulaminy wkrótce znikną (nastąpi to 1.1.2019 r. z pewnymi wyjątkami przewidzianymi w przepisach przejściowych) . W trakcie prac nad najnowszą nowelizacją przepisów prawa oświatowego, mającą na celu przede wszystkim reformę szkolnictwa zawodowego, wprowadzane są liczne zmiany w innych obszarach prawa oświatowego, w tym również w KartaNauczU. W trakcie prac nad projektem, Senat zaproponował poprawki, które mają na celu uchylenie ust. 14-18 w art. 6a KartaNauczU. Przepisy te stanowią właśnie podstawę prawną do przyjęcia wspomnianych regulaminów. W uzasadnieniu Senat wskazał, że uchylane regulacje wzbudzały wątpliwości co do zapewnienia jednolitości i porównywalności rozwiązań w zakresie oceny pracy nauczycieli we wszystkich przedszkolach, szkołach i placówkach w kraju, w związku z czym Senat uznał za zasadne ich usunięcie. Poprawka ta uzyskała akceptację Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, w związku z czym zostanie zapewne uchwalona przez Sejm.

Chociaż można w pierwszej kolejności zastanawiać się nad zasadnością przyjęcia nowego systemu oceniania nauczycieli, pewne wątpliwości może wzbudzać również ciągła zmiana stanu prawnego w tym zakresie. W rezultacie zarówno jednostki oświaty, jak i organy prowadzące, mogą mieć wątpliwości co do tego, na jakich zasadach dokonywać oceny pracy nauczycieli i dyrektorów jednostek oświaty. Tym bardziej, że wspomniane rozporządzenie MEN z 29.5.2018 r. w swojej treści odnosi się do usuwanych aktualnie regulaminów, co oznacza, że rozporządzenie to również będzie musiało wkrótce ulec zmianom. Tym samym, ostateczny kształt zasad, na jakich będą oceniani nauczyciele i dyrektorzy jednostek oświaty, pozostanie przez pewien czas nieznany.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności