W kontekście podanej problematyki odnieść się należy do regulacji CzystGmU, która w art. 4 m.in. stanowi, że rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej „regulaminem”. Regulamin jest aktem prawa miejscowego.

Jak wynika z ust. 2, regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:

1) wymagań w zakresie:

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady,

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, (….)

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, (…)

2a) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

(…)

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego z 9.9.2022 r. (Nr PNK.I.4130.109.2022) opubl. 15.9.2022 r. W podanym orzeczeniu organ nadzoru zakwestionował następujący zapis:

§ 19. 1. Właściciele nieruchomości dokonują dezynfekcji (w razie pojawienia się insektów) miejsc ustawienia urządzeń do gromadzenia odpadów 1 raz w ciągu miesiąca w okresie letnim ( od początku maja do końca września) w przypadku gdy miejsca te znajdują się w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi.

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, co najmniej raz w roku jesienią, deratyzacji na terenie nieruchomości oraz przeprowadzania deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy w roku tj. jesienią i wiosną. Obowiązek deratyzacji na terenie nieruchomości, w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby.

W analizie prawnej organ nadzoru wskazał m.in., że ww. zapisy naruszają ww. regulacje prawne. Organ nadzoru zaznaczył, że przepis ten dotyczy wyłącznie kwestii wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzenia i nie przewiduje obowiązku przeprowadzania dezynfekcji. Przepis ten nie uprawnia rady miejskiej do nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku przeprowadzania deratyzacji. Nadto celem art. 4 ust. 2 pkt 8 CzystGmU jest zobligowanie rady gminy do wskazania konkretnych obszarów w obrębie właściwości gminy, które ze względu na realizowane tam funkcje, położenie, otoczenie lub inne okoliczności, jak np. sposób użytkowania wymagają poddania ich obowiązkowi deratyzacji. Jak podkreślono, bezpodstawne zatem jest objęcie tym obowiązkiem wszystkich nieruchomości na terenie gminy lub wszystkich nieruchomości zabudowanych na terenie gminy bez wyraźnego uzasadnienia faktycznej potrzeby takiego rozwiązania.

Podsumowując, rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody jest w pełni uzasadnione. Rada gminy nie może wykraczać poza zakres przyznanego upoważnienia ustawowego w zakresie kształtowania zapisów regulaminu.

Źródło: http://edziennik.kielce.uw.gov.pl/actbymonths.