Czynności prawne przypisane do organów reprezentujących Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego związane ze zbywaniem nieruchomości są czynnościami o charakterze cywilnoprawnym.

Przepisy GospNierU związane z gospodarowaniem nieruchomościami regulują kompetencje organów reprezentujących publicznoprawnego właściciela nieruchomości w taki sposób, że część kompetencji dotyczy uprawnień w zakresie działania jak właściciel (ius dominium). Natomiast część kompetencji te same organy reprezentujące Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego stanowi kompetencje władcze (ius imperium), jako organy administracji publicznej. Oznacza to, że działając jak właściciel są one stronami stosunku cywilnoprawnego, zaś działając jak organ administracji publicznej są uprawnione do władczego rozstrzygania indywidualnej sprawy administracyjnej, której przedmiot dotyczyć będzie nieruchomości. Takie wyposażenie w zasadzie tych samych organów i odmienne uprawnienia w zakresie mienia stanowiącego nieruchomości dość często stwarza problemy natury interpretacyjnej dotyczące właściwego zakresu ich działania.

Analizując zagadnienie możliwości wniesienia skargi administracyjnej w odniesieniu do przetargu na zbycie nieruchomości opisanej w GospNierU, WSA w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu z 27.4.2022, II SA 171/22 przyjął, że co do zasady nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Oznacza to, że gdy wszczęta zostanie procedura przetargowa pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a zainteresowanymi podmiotami nawiązuje się stosunek cywilnoprawny. W konsekwencji rozstrzyganie sporów związanych z przeprowadzeniem procedury przetargowej dotyczy sporów cywilnych między stronami. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie przyjmuje się, że prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargowej może być zweryfikowana w postępowaniu wszczętym powództwem do sądu powszechnego. W związku z powyższym brak jest kompetencji sądu administracyjnego do przeprowadzenia oceny prawidłowości działań podejmowanych w ramach procedury przetargowej.