Czy procedura zbycia nieruchomości ma charakter cywilnoprawny, czy administracyjnoprawny?

Czynności prawne przypisane do organów reprezentujących Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego związane ze zbywaniem nieruchomości są czynnościami o charakterze cywilnoprawnym.

Przepisy GospNierU związane z gospodarowaniem nieruchomościami regulują kompetencje organów reprezentujących publicznoprawnego właściciela nieruchomości w taki sposób, że część kompetencji dotyczy uprawnień w zakresie działania jak właściciel (ius dominium). Natomiast część kompetencji te same organy reprezentujące Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego stanowi kompetencje władcze (ius imperium), jako organy administracji publicznej. Oznacza to, że działając jak właściciel są one stronami stosunku cywilnoprawnego, zaś działając jak organ administracji publicznej są uprawnione do władczego rozstrzygania indywidualnej sprawy administracyjnej, której przedmiot dotyczyć będzie nieruchomości. Takie wyposażenie w zasadzie tych samych organów i odmienne uprawnienia w zakresie mienia stanowiącego nieruchomości dość często stwarza problemy natury interpretacyjnej dotyczące właściwego zakresu ich działania.

Analizując zagadnienie możliwości wniesienia skargi administracyjnej w odniesieniu do przetargu na zbycie nieruchomości opisanej w GospNierU, WSA w Gorzowie Wielkopolskim w postanowieniu z 27.4.2022, II SA 171/22 przyjął, że co do zasady nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa oraz własność jednostek samorządu terytorialnego są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu. Oznacza to, że gdy wszczęta zostanie procedura przetargowa pomiędzy jednostką samorządu terytorialnego a zainteresowanymi podmiotami nawiązuje się stosunek cywilnoprawny. W konsekwencji rozstrzyganie sporów związanych z przeprowadzeniem procedury przetargowej dotyczy sporów cywilnych między stronami. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie przyjmuje się, że prawidłowość przeprowadzenia procedury przetargowej może być zweryfikowana w postępowaniu wszczętym powództwem do sądu powszechnego. W związku z powyższym brak jest kompetencji sądu administracyjnego do przeprowadzenia oceny prawidłowości działań podejmowanych w ramach procedury przetargowej.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności