1.4.2016 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 566). Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Nowela wprowadza dwie ważne zmiany:

1. Zmiana koncesji może zostać dokonana także na wniosek przedsiębiorcy, któremu została ona udzielona.

2. W przepisie stanowiącym o zachowaniu ważności koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż węglowodorów nowelizacja zastępuje sformułowanie „udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy”, zwrotem „udzielone na podstawie przepisów dotychczasowych”. Zmiana ta ma wyeliminować lukę prawną powstałą wskutek błędnego sformułowania poprzedniego ustawowego zapisu. W świetle obecnych przepisów ustawy przepisy te nie mogą być stosowane do koncesji wydanych po dniu jej wejścia w życie, tj. po 1.1.2015 r., wskutek czego nie istnieją przepisy, które mogły być stosowane do koncesji wydanych po tej dacie. Nowelizacja ma ten stan zmienić.