Czy można zawęzić krąg uprawnionych do udziału w konsultacjach społecznych?

Sąd odpowiadał na pytanie, czy uchwała dotycząca trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych jest aktem prawa miejscowego i jako taka podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym? W jaki sposób rada gminy może określać krąg osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych, skoro art. 5a ust. 2 ustawa z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm., dalej: SamGminU) przyznaje radzie gminy uprawnienie do określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy?

Sprawa dotyczyła konsultacji w sprawie zmiany nazwy miejscowości Podlesie w Gminie Pierzchnica. Mieszkańcy zgłosili wniosek o ujednolicenie nazwy oraz numeracji na obszarze całej wsi, gdzie występowały jeszcze inne nazwy (takie jak: Nowa Droga, Towarzystwo i Zagrodzie).

W reakcji na wniosek mieszkańców radni Gminy Pierzchnica podjęli uchwałę w sprawie określenia trybu konsultacji - zasady i tryb przeprowadzenia konsultacji określały załączniki do uchwały. Tam zostało określone, że uprawnionymi do udziału w konsultacjach społecznych poświęconych urzędowym nazwom miejscowości są mieszkańcy miejscowości Nowe Gumienice oraz wsi Podlesie, którzy do dnia konsultacji ukończyli 18 lat, mają czynne prawo wyborcze do rady gminy i są wpisani do stałego rejestru wyborców.

Tę uchwałę do WSA zaskarżył Wojewoda Świętokrzyski, który uznał, że jakiekolwiek ograniczenie kręgu uprawnionych do udziału w konsultacjach musi mieć wyraźne oparcie w przepisach ustawy, a takiego upoważnienia brak. Ponadto, zdaniem wojewody, uchwała jako akt prawa miejscowego powinna zostać opublikowana w wojewódzkim Dzienniku Urzędowym.

Gmina nie zgadzała się ze zdaniem wojewody, zarówno co do określenia kręgu osób uprawnionych do udziału w konsultacjach, jak też obowiązku publikacji uchwały, dlatego wniosła do WSA o oddalenie skargi.

Sąd w Kielcach przyznał jednak rację Wojewodzie Świętokrzyskiemu (II SA/Ke 38/17). Uznał, że jest to akt prawa miejscowego i dlatego powinien zostać dla swojej ważności ogłoszony w Dzienniku Urzędowym (podobnie np. wyr. NSA z 8.12.2011 r., II OSK 1562/11). Takiej kwalifikacji nie może zmienić nawet fakt, że daną uchwałę powzięto tylko na potrzeby przeprowadzenia jednych konsultacji (a nie reguluje ona tego zagadnienia w odniesieniu do wszystkich przypadków).

Taką kwalifikację uchwały potwierdza też, zdaniem WSA, analiza jej cech: „(...) będąca przedmiotem kontroli uchwała (...) stanowi akt prawa miejscowego, gdyż zawiera normy o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, skierowane do podmiotów zewnętrznych wobec gminy, a ponadto zawiera regulacje o charakterze normatywnym, określając uprawnionych do udziału w konsultacjach”.

Sąd w Kielcach potwierdził również, że rada gminy wykroczyła daleko poza swoje uprawnienia z art. 5a ust. 2 SamGminU, zakreślając krąg osób uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacjach. „Wśród zasad i trybu przeprowadzania konsultacji nie mieści się określenie praw podmiotowych decydujących o prawie jednostki do udziału w konsultacjach. Innymi słowy, ustawodawca (...) nie dokonał żadnego zawężenia kręgu podmiotów uprawnionych do wzięcia udziału w konsultacji. Jedynym ustawowym wymogiem jest fakt bycia członkiem danej społeczności”.

Sąd w uzasadnieniu wyroku podkreślił również, że „ograniczenie w korzystaniu z ustawowych praw i obowiązków może zostać ustanowione tylko w ustawie, a nie w uchwale rady gminy”.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności