Jeżeli las zajmuje mniejszą powierzchnię niż 0,10 ha, nie podlega ochronie ustawowej. Dopiero gdy jest ona większa, każda budowa wymaga uprzedniej zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Uznanie za grunt leśny działki o powierzchni mniejszej od ustawowego minimum doprowadziłoby do naruszenia przepisów ustawowych (wyr. WSA w Krakowie, II SA/Kr 320/16).

W przedmiotowej sprawie las rosnący na działce miał powierzchnię 0,08 ha. Mimo to organ uznał, że działka stanowi użytek leśny i odmówił ustalenia warunków zabudowy. Również SKO w Krakowie odmówiło stwierdzenia nieważności tej decyzji. Powołało się na dane z ewidencji gruntów i budynków, z których wynika, że w skład działki wchodzi las, który razem z zalesionymi sąsiednimi działkami przekracza już ustawowe 0,10 ha. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta również zdecydowana część działki stanowi las.

Inwestorzy argumentowali, że teren, na którym miały powstać domy, liczy 852 m2, a do uznania gruntu za leśny musi mieć co najmniej 1000 m2.

Ważne
Sąd analizując argumentację skarżących uznał, że nie ma znaczenia wpis w ewidencji gruntów, ponieważ ustawodawca uzależnia uznanie za grunt leśny od powierzchni lasu. Granicę 0,10 ha wyznaczają przepisy ustawy z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U z 2015 r., poz 909 ze zm.).