Przeprowadzane są konsultacje z przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz prace analityczne nad nowymi rozwiązaniami dysponowania przez gminy ich zasobem mieszkaniowym. Propozycje Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa mają pomóc gminom uelastycznić politykę mieszkaniową.

Reforma ma dotyczyć dwóch podstawowych kwestii:

1) zawierania umów tylko na czas określony. Zdaniem Związku Miast Polskich należy zerwać z obowiązkiem najmu lokali komunalnych na czas nieokreślony. Dziś tylko umowy najmu lokali socjalnych mogą być zawierane na czas określony. Gminy powinny móc co kilka lat weryfikować wysokość dochodów najemców. Związek Miast Polskich zaproponował również, aby zrezygnować z możliwości wstępowania w stosunek najmu mieszkań komunalnych na podstawie ustawy z 23.4.1964 – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.). Dzisiaj rodzinie zmarłego, która prowadziła z nim wspólne gospodarstwo domowe, przysługuje roszczenie względem gminy o zawarcie umowy najmu;

2) zmian w dofinansowaniu. Związkowi Miast Polskich zależy, by wprowadzić zmiany do ustawy z 8.12.2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 833 ze zm.). Z ustawy ma zniknąć obowiązek dostarczenia takiej samej liczby lokali socjalnych co lokali komunalnych wybudowanych przy wsparciu finansowym państwa.