Uchwała Rady gminy w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach została zaskarżona do WSA przez właściciela domku letniskowego. W skardze wskazał on, że osoby posiadające domki letniskowe zostały obciążone opłatą za zagospodarowanie odpadów komunalnych średniomiesięcznie wielokrotnie większą niż osoby mieszkające na stałe w gminie. Zarzucił on także przedmiotowej uchwale, że została opublikowana dopiero w kwietniu, a znajduje zastosowanie już od początku roku, co rażąco narusza zasadę niedziałania prawa wstecz.

Ważne
Wojewódzki sąd administracyjny wskazał, że zasady funkcjonowania demokratycznego państwa prawnego wymagają, aby regulacje prawne odnoszące się do określonego okresu czasu były wprowadzone i były znane adresatom obowiązków przed rozpoczęciem takiego okresu. Obywatele nie mogą być zaskakiwani i dowiadywać się nagle, że określone przepisy choć obowiązują od wejścia ich w życie, to jednak dotyczą także okresu wcześniejszego, w jakim przepisy te nie obowiązywały. Tym samym, Rada Gminy, wprowadzając ryczałtową stawkę opłaty o charakterze rocznym kilka miesięcy po rozpoczęciu okresu rozliczeniowego, jakiego opłata dotyczy, obejmując tą opłatą również okres, w którym nie obowiązywały przepisy stanowiące podstawę jej wydania, naruszyła prawo.

Odnosząc się do pozostałych zarzutów WSA wskazał, że w przypadku domków letniskowych nie jest możliwe wyznaczenie wysokości opłaty na podstawie ilości osób przebywających w różnym czasie na takiej nieruchomości, ani od czasu tego przebywania. Opłata ta zatem musi być uśredniona dla wszystkich nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym na terenie gminy. Trudno ją też porównywać wprost z opłatami ustalanymi dla nieruchomości zamieszkiwanych stale, bowiem wielkość tych opłaty uzależniona jest z reguły od określonych czynników, takich jak:

1) ilość osób,

2) ilość zużytej wody,

3) powierzchnia lokalu.

Co więcej, w przypadku nieruchomości letniskowych należy także uwzględnić większe koszty transportu odpadów, spowodowane koniecznością ich transportu z różnych, często bardzo oddalonych od siebie, nieruchomości.