Czy gmina może partycypować w kosztach utrzymania wewnętrznych dróg osiedlowych?

Towarzystwo Budownictwa Społecznego (TBS) zbudowało w mieście K. osiedle wraz z siecią ulic i dróg osiedlowych. Ulice były wewnętrznymi drogami osiedlowymi, a ich własność przysługiwała wyłącznie TBS, jako zarządcy i właścicielowi terenu całego osiedla. Towarzystwo ponosiło także wszystkie koszta utrzymania, oświetlenia i remontów swoich dróg i ulic.

Część osiedla, obejmująca głównie drogi osiedlowe, nie była odgrodzona i zamknięta. Ulice te miały połączenia z drogami publicznymi.

Wobec tego, że ulice i drogi osiedlowe były ogólnodostępne, TBS skierowało przeciwko miastu K. roszczenie o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości , tj. z ulic i dróg osiedlowych. Towarzystwo uznało, że miasto wobec ich dróg zachowywało się jak posiadacz zależny, gdyż korzystało z ich dróg, nie sporządzając wcześniej (przed realizacją inwestycji) miejscowego planu zagospodarowania, który przewidywałby na terenie osiedla drogi publiczne. Towarzystwo podkreślało, że miasto nie wydało w trybie przewidzianym w art. 7 ust. 2-3 ustawy z 21.3.1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1440 ze zm.), stosownej uchwały zaliczającej ulice osiedlowe do kategorii dróg gminnych (publicznych).

Ważne
Zaliczenie do kategorii dróg gminnych następuje w drodze uchwały rady gminy po zasięgnięciu opinii właściwego zarządu powiatu, zaś ustalenie przebiegu istniejących dróg gminnych następuje także w drodze uchwały rady gminy (art. 7 ust. 203 DrPublU).

Orzeczenie nie zostało uznane przez TBS.

Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku, ostatecznie oddalającego skargę TBS, wskazał że jedynymi argumentami za uznaniem zobowiązania miasta do zapłaty było przedstawienie szeregu zaniechań, jakich miało dopuściło się miasto, tj.: braku planu i uchwały w sprawie dróg osiedlowych.

Jednak posiadanie polega na wykonywaniu czynności z nim związanych, w tym na realizacji władztwa nad rzeczą albo korzystania z niej i pobierania pożytków. Zatem posiadanie nie może opierać się na zaniechaniach, co podkreślił SN. Natomiast TBS nie wykazało żadnych dowodów na to, że miasto wykonywało jakiekolwiek czynności posiadacza.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności