Rada Miejska zajęła stanowisko w sprawie rozbiórki pomnika zlokalizowanego na jednym z placów, uznając, iż jest to uzasadnione brakiem możliwości zapewnienia jego dalszego, bezpiecznego użytkowania. Skarżący wezwał Radę do uchylenia stanowiska w sprawie rozbiórki jednego z pomników oraz podjęcia konkretnych czynności z uwagi na zaistnienie działań na szkodę jego oraz lokalnej społeczności, a także wezwał organ wykonawczy do odpowiednich działań w zakresie przywrócenia właściwego stanu pomnika.

Podstawą skargi stał się art. 101a ustawy z 8.8.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.; dalej: SamGminU), który pozwala skarżyć zaniechanie organu gminy w zakresie czynności nakazanych prawem albo podejmowane przez organ czynności prawne lub faktyczne, które naruszają prawa osób trzecich. Interes prawny skarżącego w tym przypadku polega na bezpodstawnym odebraniu i zniszczeniu miejsca pamięci.

Sąd wskazał, iż art. 101a SamGminU ma zastosowanie w przypadkach, gdy odpowiedni przepis nakłada na organ gminy obowiązek podjęcia określonej uchwały z zakresu administracji publicznej. Skarga jest niedopuszczalna natomiast, gdy organ uchwałodawczy będzie miał jedynie możliwość – a nie obowiązek – podjęcia stosownej uchwały.

Zdaniem Sądu skarżący nie ma racji próbując ów obowiązek wywieść z art. 18 ust. 2 pkt 13 SamGminU, oraz z art. 7 SamGminU. Nie sposób bowiem stwierdzić, by w świetle tych przepisów ustawodawca nałożył na radę gminy obowiązek podjęcia uchwały dotyczącej wzniesienia pomnika lub utrzymania go we właściwym stanie. Ze wskazanych przepisów nie wynika również obowiązek podjęcia przez radę gminy uchwały zobowiązującej inny organ do wykonania czynności przywracających pomnik do właściwego stanu.