Pracownikowi, który wykonuje pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, przysługuje w zamian inny dzień wolny od pracy, udzielony do końca okresu rozliczeniowego, w terminie z nim uzgodnionym. Chodzi tu o świadczenie pracy w celu prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii lub też ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy.

Dodatek z pracę w niedziele i święta

Przy rekompensacie za pracę w niedziele i święta jest możliwa wypłata dodatku do wynagrodzenia zamiast udzielenia dnia wolnego. Natomiast w razie pracy w sobotę takiej rekompensaty nie ma.

W praktyce wielu pracowników jest zainteresowanych otrzymaniem pieniędzy niż dnia wolnego. Pracodawcy nie mogą jednak ich wypłacić ze względu na obecną konstrukcję przepisów Kodeksu pracy.

Interpelacja poselska

Minister pracy i polityki społecznej został zapytany (interpelacja poselska nr 23 240), czy zamierza zmienić obecne zasady Kodeksu pracy w tej kwestii.

Stanowisko resortu finansów

W odpowiedzi resort pracy stwierdził, że tylko udzielenie innego dnia wolnego od pracy pozwala na zapewnienie pracownikowi odpowiedniej liczby dni wolnych od pracy (w skali roku kalendarzowego) wynikającej z art. 147 Kodeksu pracy. W myśl tego przepisu, w każdym systemie czasu pracy, jeżeli przewiduje on rozkład czasu pracy obejmujący pracę w niedziele i święta, pracownikom zapewnia się łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy przypadających w tym okresie.

Wskazany wyżej sposób rekompensaty nie zawsze jest w praktyce możliwy. Chodzi tu np. o sytuację, gdy pracownik wykonuje pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy pod koniec okresu rozliczeniowego i nie jest już możliwe udzielenie mu innego dnia wolnego. W takim przypadku pracę tę należy rozliczyć jako nadliczbową, a pracodawcy nie powinien być stawiany zarzut naruszenia przepisów o czasie pracy, tj. nieudzielenia pracownikowi dnia wolnego od pracy zgodnie z wymaganiem art. 1513 Kodeksu pracy – podkreślił resort pracy.

Ministerstwo Pracy przyznało, że pracuje nad ujednoliceniem zasad rekompensowania pracy w niedziele, święta i dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy. Resort chce wprowadzić takie rozwiązania dotyczące rekompensowania pracy w dniu wolnym od pracy wynikającym z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy, które będą do zaakceptowania zarówno dla związków zawodowych, jak i pracodawców.

Źródło: www.sejm.gov.pl