Kwestię konieczności zmian w przepisach dotyczących opieki nad osobami w podeszłym wieku, niepełnosprawnymi lub przewlekle chorymi w niektórych placówkach opiekuńczych podniósł Rzecznika Praw Obywatelskich w piśmie do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej.

W odpowiedzi na pismo RPO Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazało, że zwróciło się do wojewodów o udzielenie informacji w tej kwestii i że analizuje przepisy prawne w tej sprawie.

Co mówią przepisy?

Standardy działalności placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku uregulowane są w art. 67–69 ustawy z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 930; dalej: PomSpołU). Wszystkie wskazane wyżej wymogi powinny być spełnione, zanim placówka zacznie przyjmować podopiecznych.

Resort rodziny poinformował, że wydziały polityki społecznej urzędów wojewódzkich na bieżąco zgłaszają swoje problemy w zakresie kontroli takich placówek, co często kończy się zmianą przepisów usprawniających pracę służb kontrolnych wojewody.

W art. 127a PomSpołU wprowadzono np. przepisy dotyczące obowiązku wsparcia przez Policję. Zgodnie z tym przepisem wojewoda może wystąpić z wnioskiem do właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 126 PomSpołU. Na wniosek wojewody właściwy miejscowo komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia zespołowi inspektorów pomocy Policji w toku wykonywanych przez nich czynności.

Resort rodziny podkreślił, że omawiane placówki są prywatne i podopieczni trafiają do nich na podstawie umów cywilnoprawnych, a nie decyzji administracyjnych, jak to ma miejsce w przypadku domów pomocy społecznej.

Resort rodziny przyznał, że dostrzega problem nieprawidłowości w usługach placówek opiekuńczych i przepisy w tej materii wymagają zmiany. Szczegóły zmian w przepisach resort rodziny przedstawi po analizie niezbędnych do uregulowania kwestii.