Wskazane daty to dni, w których zacznie obowiązywać rozporządzenie Rady Ministrów z 16.4.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 713; dalej: rozporządzenie z 16.4.2021). Nowelizuje ono rozporządzenie w tej samej sprawie z 26.2.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 371), w związku z czym w tekście dla obu aktów prawnych łącznie będzie używana nazwa „rozporządzenie po zmianach”. Stanowi dalszy etap pomocy, jaką zapoczątkowała ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakazanych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.; dalej: specustawa), a także rozporządzenie z 19.1.2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 152).

Dofinansowanie do wynagrodzeń

Do 30.6.2021 r. przedsiębiorcy z wybranych branż będą mogli składać wnioski o świadczenia na ochronę miejsc pracy ze środków FGŚP (tzw. dofinansowanie do wynagrodzeń). Podstawę stanowią § 1a–§ 3 rozporządzenia po zmianach w zw. z art. 15gga specustawy. Muszą jednak:

 • prowadzić działalność gospodarczą na dzień 31.3.2021 r. (potwierdzone danymi REGON z tej daty) oznaczoną zgodnie z klasyfikacją PKD jako rodzaj przeważającej działalności kodami wymienionymi w tabeli 1; poprzednio obejmowało działalność prowadzoną na 31.11.2020 r. o kodach: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z,
 • odnotować spadek przychodu (w rozumieniu przepisów podatkowych) z tej działalności w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w następstwie COVID-19 co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo w lutym 2020 r. (dotychczas nie było możliwości porównania do lutego 2020 r.) lub we wrześniu 2020 r. 

Mogą liczyć na maksymalnie 2 tys. zł dofinansowania do wynagrodzenia pracownika, którym jest nie tylko osoba pozostająca w stosunku pracy. Pod tym pojęciem należy także rozumieć osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę nakładczą, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług (do której stosuje się przepisy o zleceniu), a także wykonującą pracę zarobkową na podstawie innej niż stosunek pracy na rzecz pracodawcy będącego rolniczą spółdzielnią produkcyjną lub inną spółdzielnią zajmującą się produkcją rolną. Każda z nich musi jednak z wymienionego tytułu obowiązkowo podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu (art. 15g ust. 4 specustawy).

Ważne
O dofinansowanie do wynagrodzeń w trybie § 1a ust. 1 rozporządzenia po zmianach mają prawo się ubiegać także przedsiębiorcy, którzy wcześniej je otrzymali. Zostanie przyznane, jeśli wniosek nie będzie obejmował miesięcy, za które uzyskali ten rodzaj pomocy na tych samych pracowników na mocy § 1 ust. 1 rozporządzenia z 26.2.2021 (przed zmianą), art. 15gga specustawy albo § 1 ust. 1 rozporządzenia z 19.1.2021 r. (§ 2 rozporządzenia z 16.4.2021).

Tabela 1. Kody działalności uprawniające do dofinansowania do wynagrodzeń

L.p.

Kod działalności

Rodzaj działalności przypisany do kodu/kodów

1.

47.41.Z

47.42.Z

47.43.Z

47.51.Z

47.52.Z

47.53.Z

47.54.Z

47.59.Z

47.64.Z

47.65.Z

47.71.Z

47.72.Z

47.75.Z

47.77.Z

prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach sprzedaż detaliczna:

– komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

– sprzętu telekomunikacyjnego, audiowizualnego lub sportowego

– elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego

– mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego

– wyrobów tekstylnych, odzieży, obuwia, wyrobów skórzanych

– drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła

– dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych

– gier i zabawek

– kosmetyków i artykułów toaletowych

– zegarów, zegarków i biżuterii

2.

49.39.Z

pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie niesklasyfikowany

3.

55.10.Z

55.20.Z

55.30.Z

– hotele i podobne obiekty zakwaterowania

– obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

– pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe

4.

56.10.A

56.10.B

56.21.Z

56.29.Z

56.30.Z

– restauracje oraz inne stałe i ruchome placówki gastronomiczne

– przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

– pozostała usługowa działalność gastronomiczna

– przygotowywanie i podawanie posiłków

5.

59.11.Z

59.12.Z

59.13.Z

59.14.Z

59.20.Z

– działalność związana z produkcją, postprodukcją i dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

– działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych oraz projekcji filmów

6.

74.20.Z

działalność fotograficzna

7.

77.21.Z

77.29.Z

77.39.Z

wypożyczanie i dzierżawa:

– sprzętu rekreacyjnego i sportowego

– pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego

– pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych

8.

79.11.A

79.12.Z

79.90.A

działalność agentów turystycznych, organizatorów turystyki oraz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych

9.

82.30.Z

działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

10.

85.51.Z

85.52.Z

85.53.Z

85.59.A

85.59.B

– pozaszkolne formy: edukacji sportowej zajęć rekreacyjnych i sportowych, edukacji artystycznej, nauki jazdy i pilotażu,

– pozostałe formy pozaszkolne edukacji nigdzie niesklasyfikowane

– nauka języków obcych

11.

86.10.Z

działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowana w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej

12.

86.90.A

86.90.D

działalność fizjoterapeutyczna i

paramedyczna

13.

90.01.Z

90.02.Z

90.04.Z

działalność związana z wystawianiem i wspomaganiem przedstawień artystycznych, a także obiektów kulturalnych

14.

91.02.Z

działalność muzeów

15.

93.11.Z

93.13.Z

93.19.Z

96.04.Z

– działalność obiektów sportowych oraz służących poprawie kondycji fizycznej

– działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

– pozostała działalność związana ze sportem

16.

93.21.Z

93.29.A

93.29.B

93.29.Z

– działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki, pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia oraz inna rozrywka

– pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, w tym gdzie indziej niesklasyfikowana

17.

96.01.Z

pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich

18.

96.02.Z

fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne

19.

96.09.Z

pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

Świadczenie postojowe

Od 4.5.2021 r. możliwe będzie ubieganie się o pierwsze lub ponowne świadczenie postojowe na podstawie § 4 i 6 rozporządzenia po zmianach. Prawo to przysługuje osobom, które:

 • prowadziły na dzień 31.3.2021 r. (poprzednio 30.11.2020 r.) pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako przeważająca kodami wymienionymi w tabeli 2 (lista jest dłuższa niż poprzednio) – musi to potwierdzać rejestr REGON ze wskazanej daty,
 • uzyskały przychód z tej działalności w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. (dotychczas nie było możliwości porównania do lutego 2020 r.) albo we wrześniu 2020 r.– wymagane jest oświadczenie w tej sprawie, które jest częścią wniosku.

Świadczenie postojowe przysługuje raz, dwa, cztery lub pięć razy (poprzednio maksymalnie trzy razy) – w zależności od rodzaju działalności gospodarczej (patrz tabela 2). Jest przyznawane na zasadach art. 15zq–15zs i art. 15zu–15zza specustawy z modyfikacjami wynikającymi z rozporządzenia po zmianach. Taką modyfikacją jest wyłączenie warunków o zawieszaniu działalności, wskazanych w art. 15zq ust. 4 pkt 1 i 2 i ust. 7 specustawy.

Ważne

Wnioski złożone przed 4.5.2021 r. będą rozpatrywane według dotychczasowych przepisów.

Osobie uprawnionej do jednorazowego ponownego świadczenia na podstawie rozporządzenia z 26.2.2021 nie zostanie ono przyznane, jeśli otrzymała je na mocy rozporządzenia z 19.1.2021. Liczbę dwu i trzech ponownych świadczeń postojowych pomniejsza się o świadczenia udzielone w trybie rozporządzenia z 19.1.2021. Przesądzają o tym § 14–15 rozporządzenia z 26.2.2021. Niezależnie od tego, liczbę ponownych świadczeń postojowych przyznawanych na mocy § 5 rozporządzenia po zmianach pomniejsza się o wcześniej przyznane.

Tabela 2. Kody działalności gospodarczej uprawniające do świadczeń postojowych

Wypłata świadczenia

L.p.

Kod działalności

Jednorazowo

1.

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z (rodzaje działalności przypisane do kodów patrz pkt 1 tabeli 1)

2.

47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, tj. sprzedaż detaliczna na straganach i targowiskach:

– żywności, napojów, wyrobów tytoniowych

– wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia

– pozostałych wyrobów

3.

77.29.Z, 77.39.Z (rodzaje działalności przypisane do kodów patrz pkt 7 tabeli 1)

4.

96.02.Z (fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne)

5.

96.09.Z (pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana)

Dwukrotnie

6.

47.71.Z, 47.72.Z (sprzedaż detaliczna odzieży, obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach)

Czterokrotnie

7.

91.02.Z (działalność muzeów)

Pięciokrotnie

8.

49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, nigdzie niesklasyfikowany)

9.

51.10.Z, 52.23.Z (transport lotniczy pasażerski oraz działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy)

10.

55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z (rodzaje działalności przypisane do kodów patrz pkt 3 tabeli 1)

11.

56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z (rodzaje działalności przypisane do kodów patrz pkt 4 tabeli 1)

12.

59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z (rodzaje działalności przypisane do poszczególnych kodów patrz pkt 5 tabeli 1)

13.

74.20.Z (działalność fotograficzna)

14.

77.21.Z (wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego)

15.

79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C (działalność agentów turystycznych, organizatorów turystyki oraz pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, a także pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana)

16.

82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów)

17.

85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B (rodzaje działalności przypisane do kodów patrz pkt 10 tabeli 1)

18.

86.10.Z (rodzaj działalności przypisana do kodu patrz pkt 11 tabeli 1)

19.

86.90.A, 86.90.D (działalność fizjoterapeutyczna i

paramedyczna)

20.

90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z (rodzaje działalności przypisane do kodów patrz pkt 13 tabeli 1)

21.

93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 96.04.Z (rodzaje działalności przypisane do kodów patrz pkt 15 tabeli 1)

22.

93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (rodzaje działalności przypisane do kodów patrz pkt 16 tabeli 1)

23.

96.01.Z (pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych oraz futrzarskich)

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów

Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej będzie przyznawana od 26.4.2021 r. zgodnie z art. 15zze4 specustawy, ale ze zmianami wynikającymi z § 7–9 rozporządzenia po zmianach. Mogą się o nią ubiegać osoby, które:

 • mają status mikro– lub małego przedsiębiorcy (w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 prawa przedsiębiorców),
 • 31.3.2021 r. (poprzednio 30.11 2020 r.) prowadziły działalność gospodarczą oznaczoną według PKD jako przeważająca kodami wymienionymi w tabeli 3, potwierdzoną danymi REGON z tego dnia,
 • odnotowały spadek przychodu z tej działalności w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego albo w lutym 2021 r. (dotychczas nie było możliwości porównania do lutego 2020 r.) lub we wrześniu 2020 r.,
 • nie zawiesiły działalności w trybie prawa przedsiębiorców na okres obejmujący 31.3.2021 r. 
Ważne
Wniosek należy złożyć najpóźniej do 31.8.2021 r. (poprzednio 31.5.2021 r.). Jeśli wpłynie przed 26.4.2021 r., zostanie rozpatrzony według dotychczasowych regulacji (§ 5 ust. 1 rozporządzenia z 16.4.2021).

Od rodzaju prowadzonej działalności zależy liczba dotacji (dotychczas: maksymalnie trzykrotnej). Pomniejsza się ją o liczbę wcześniej przyznanych (§ 4 ust. 1 rozporządzenia z 16.4.2021).

Tabela 3. Kody działalności gospodarczej uprawniające do danej liczby dotacji

Liczba dotacji

Kod uprawniający

Jedna

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z (rodzaje działalności przypisane do kodów patrz pkt 1, 7, 18 i 19 tabeli 1)

Dwie

47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z (rodzaje działalności przypisane do kodów patrz pkt 2 tabeli 2)

Trzy

47.71.Z, 47.72.Z (rodzaje działalności przypisane do kodów patrz pkt 6 tabeli 2)

Cztery

91.02.Z (działalność muzeów)

Pięć

49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z (działalność lecznicza polegająca na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowana w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej), 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z (rodzaje działalności przypisane do kodów patrz pkt 8-23 tabeli 2)

Zwolnienie ze składek

Od 4.5.2021 r. możliwe będzie skorzystanie ze zwolnienia z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusze: Pracy, Solidarnościowy, Gwarantowanych Świadczeń́ Pracowniczych oraz Emerytur Pomostowych odpowiednio za jeden z następujących okresów: styczeń 2021 r., grudzień 2020 r. – styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec – kwiecień 2021 r. oraz kwiecień 2021 r. Zostało przewidziane dla prowadzących działalność gospodarczą:

 • na dzień 31.3.2021 r. (dotychczas 30.11.2020 r.), potwierdzoną danymi REGON z tej daty, oznaczoną jako przeważającą kodami wymienionymi w tabeli 4 (rodzaje działalności przypisane do kodów – patrz tabela 1 i 2), 
 • zarejestrowanych jako płatnik składek przed 1.11.2020 r.,
 • którzy uzyskali przychód z tej działalności minimum 40% niższy w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. (dotychczas nie było możliwości porównania do lutego 2020 r.) albo we wrześniu 2020 r. 

Przy ustalaniu prawa do zwolnienia z obowiązku opłacania składek nie będzie uwzględniana liczba ubezpieczonych zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych i okresy prowadzenia działalności, o których mowa w art. 31zo specustawy.

Deklaracje rozliczeniowe lub imienne raporty miesięczne za okresy zwolnienia ze składek muszą być przesłane do ZUS do 30.6.2021 r. (poprzednio 31.3.2021 r.) W tym samym terminie ma być złożony wniosek o zwolnienie (poprzednio 30.4.2021 r.). Wnioski, które trafią do ZUS do 4.5.2021 r. będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, lecz w kwestii deklaracji i raportów będzie stosowany nowy termin (§ 5 ust. 2 rozporządzenia z 16.4.2021 r.).

Tabela 4. Okresy zwolnienia ze składek i kody działalności gospodarczej uprawniające do ich uzyskania

Okres zwolnienia

Kody działalności przeważającej

Grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r.

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z (dodany rozporządzeniem z 16.4.21), 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Styczeń 2021 r.

47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Luty 2021 r.

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z (dodany rozporządzeniem z 16.4.21), 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Marzec i kwiecień 2021 r.

49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Kwiecień 2021 r.

47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z