Członkowie nowej spółdzielni mogą zaskarżyć wpis ich spółdzielni do rejestru

Członkowie nowej spółdzielni mieszkaniowej powstałej w wyniku podziału innej SM mają interes prawny w tym, aby zaskarżyć postanowienie sądu o wpisie nowej spółdzielni do KRS (post. SN z 28.3.2017 r., II CSK 488/16).

1. Stan faktyczny

W mieście Ł. od wielu lat funkcjonowała Spółdzielnia Mieszkaniowa „O”. Od niej w 2014 r. oddzieliła się spółdzielnia „P”.

Uchwałę w kwestii podziału spółdzielni podjęło walne zgromadzenie członków SM „O” w czerwcu 2014 r. W tym też roku doszło do ostatecznego podziału spółdzielni i wydzielenia majątku nowej SM „P”. Nowa spółdzielnia została także wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Postępowanie sądowe

Kilkoro członków nowopowstałej spółdzielni „P” nie chciało jednak podziału i zmiany członkostwa i zaskarżyło sądowe postanowienie o wpisie nowej SM.

Początkowo powodowie przegrali sprawy w sądach I i II instancji - członkinie nowej spółdzielni nie uzyskali pozytywnych rozstrzygnięć. Sądy dostrzegły brak interesu prawnego skarżących członków. Inaczej orzekł SN, który nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy.

3. Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

Sąd Najwyższy wskazał, że nie można tu mówić o braku interesu prawnego i to z dwóch powodów:

1) formalnego - który oznacza, że powowie nie zgadzają się z postanowieniem sądowym, które zaskarżają, gdy orzeczenie nie odpowiada temu co w treści pozwu się znajduje. Jest to interes formalny i istnieje on w rozpatrywanej sprawie - uznał SN.

2) materialnoprawnego - powodowie bowiem dysponują spółdzielczymi lokalami mieszkalnymi. Z tego wypływa ich prawo do bycia członkiem spółdzielni mieszkaniowej. A z członkostwem w SM wiąże się ściśle prawo do tego, aby - w razie podziału SM - przebiegał on zgodnie z prawem i postanowieniami statutowymi. Zgodność zaś podziału spółdzielni z prawem była przez powodów kwestionowana. Powstanie i rejestracja nowego podmiotu prawnego w wyniku podziału już istniejącej osoby prawnej jest tak znaczącym aktem, że można tu mówić nawet o interesie publicznym, wszak powstaje nowy podmiot prawa.

Ponadto nie można twierdzić - jak to czynili pełnomocnicy nowej spółdzielni - że zaskarżenie przez kilkoro członków wpisu do rejestru nowej spółdzielni mieszkaniowej, liczącej kilka tysięcy członków i zarządzającej ponad 4 tysiącami lokali, grozi chaosem organizacyjnym oraz może być uznane za nadużycie prawa.

Sąd Najwyższy odrzucił jednak takie rozumowanie, gdyż nie wolno uznawać za nadużycie korzystania z uprawnień procesowych przez powodów.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności