W kontekście podanej problematyki kluczowe znaczenie mają stosowne regulacje CzystGmU, w szczególności art. 6 ust. 3.

Postanowiono w nim m.in. postanowiono, że:

3. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługujące mu kompetencje powinien ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Przekroczenie kompetencji lub jej niewypełnienie przez radę przy podejmowaniu uchwały (np. w podanym wyżej zakresie przedmiotowym) powinno być traktowane jako istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały odpowiednio: w zakresie, w którym przekroczono przyznane kompetencje albo w całości.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego z 17.3.2022 r (NPII.4131.1.264.2022; http://dzienniki.slask.eu). We wskazanym rozstrzygnięcie nadzorczym ustalono w zakresie stanu faktycznego m.in.:

Analiza powyższych przepisów uchwały zmienianej prowadzi do wniosku, iż organ stanowiący gminy ustalił, że odpady tekstyliów i odzieży będą odbierane zarówno w sposób selektywny bezpośrednio z nieruchomości (nie określając jednak w § 4 uchwały zmienianej częstotliwości ich odbioru), jak również poprzez ich samodzielne dostarczenie do PSZOK-u.

W analizie prawnej, organ nadzoru stwierdził m.in., że jeżeli w uchwale podejmowanej na podstawie art. 6r ust. 3 CzystGmU organ przewiduje odbiór ww. frakcji odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, to zgodnie z art. 6r ust. 3 CzystGmU, to obowiązany jest również określić częstotliwość ich odbioru. Ponadto, podano, że określenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości jest elementem obligatoryjnym uchwały podejmowanej na podstawie art. 6r ust. 3 CzystGmU, co wynika wprost z treści wskazanego przepisu. Mając powyższe na uwadze, stwierdzono, że ustalenie odbioru określonej frakcji odpadów (tu: odpady tekstyliów i odzieży) bezpośrednio z nieruchomości, bez określenia częstotliwości ich odbierania oznacza niewypełnienie delegacji ustawowej z art. 6r ust. 3 CzystGmU i stanowi istotne naruszenie art. 6r ust. 3 CzystGmU w zw. z art. 7 Konst.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie może w uchwale w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów pominąć ustalenia częstotliwości odbierania nowej frakcji odpadów, w tym przypadku frakcji dotyczącej tekstyliów i odzieży. Zaniechanie w tym zakresie przedmiotowym z dużym prawdopodobieństwem będzie skutkowało interwencją nadzorczą ze strony właściwego miejscowo wojewody.