Częstotliwość odbioru określonych frakcji odpadów

W kontekście podanej problematyki kluczowe znaczenie mają stosowne regulacje CzystGmU, w szczególności art. 6 ust. 3.

Postanowiono w nim m.in. postanowiono, że:

3. Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługujące mu kompetencje powinien ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Przekroczenie kompetencji lub jej niewypełnienie przez radę przy podejmowaniu uchwały (np. w podanym wyżej zakresie przedmiotowym) powinno być traktowane jako istotne naruszenie prawa, skutkujące nieważnością uchwały odpowiednio: w zakresie, w którym przekroczono przyznane kompetencje albo w całości.

W kontekście poruszonego zagadnienia warto odnotować stanowisko wyrażone w rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Śląskiego z 17.3.2022 r (NPII.4131.1.264.2022; http://dzienniki.slask.eu). We wskazanym rozstrzygnięcie nadzorczym ustalono w zakresie stanu faktycznego m.in.:

Analiza powyższych przepisów uchwały zmienianej prowadzi do wniosku, iż organ stanowiący gminy ustalił, że odpady tekstyliów i odzieży będą odbierane zarówno w sposób selektywny bezpośrednio z nieruchomości (nie określając jednak w § 4 uchwały zmienianej częstotliwości ich odbioru), jak również poprzez ich samodzielne dostarczenie do PSZOK-u.

W analizie prawnej, organ nadzoru stwierdził m.in., że jeżeli w uchwale podejmowanej na podstawie art. 6r ust. 3 CzystGmU organ przewiduje odbiór ww. frakcji odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, to zgodnie z art. 6r ust. 3 CzystGmU, to obowiązany jest również określić częstotliwość ich odbioru. Ponadto, podano, że określenie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości jest elementem obligatoryjnym uchwały podejmowanej na podstawie art. 6r ust. 3 CzystGmU, co wynika wprost z treści wskazanego przepisu. Mając powyższe na uwadze, stwierdzono, że ustalenie odbioru określonej frakcji odpadów (tu: odpady tekstyliów i odzieży) bezpośrednio z nieruchomości, bez określenia częstotliwości ich odbierania oznacza niewypełnienie delegacji ustawowej z art. 6r ust. 3 CzystGmU i stanowi istotne naruszenie art. 6r ust. 3 CzystGmU w zw. z art. 7 Konst.

Podsumowując, stanowisko organu nadzoru ma prawne uzasadnienie. Rada gminy nie może w uchwale w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów pominąć ustalenia częstotliwości odbierania nowej frakcji odpadów, w tym przypadku frakcji dotyczącej tekstyliów i odzieży. Zaniechanie w tym zakresie przedmiotowym z dużym prawdopodobieństwem będzie skutkowało interwencją nadzorczą ze strony właściwego miejscowo wojewody.
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: [email protected]
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności