W projekcie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych przewidziano w dodanym §10d, że do 31.12.2022 r. obniżoną do wysokości 0% stawkę VAT stosuje się do dostawy, wewnątrzwspólnotowego nabycia i importu:

1) testów diagnostycznych w kierunku SARS-CoV-2 i wywołanej nim choroby COVID-19, będących wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro w rozumieniu:

a) ustawy z 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 186 ze zm.), lub

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z 5.4.2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE

– dopuszczonymi do obrotu na terytorium Polski,

2) szczepionek przeciwko COVID-19, będących produktami leczniczymi:

a) dopuszczonymi do obrotu na terytorium Polski, zgodnie z przepisami ustawy z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne, lub

b) które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.