Czasowa zmiana pracy świadczonej przez pracownika samorządowego

Konkretnie chodzi o przepisy: art. 15zzz1 i art. 3a specustawy (ustawa z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – Dz.U. poz. 374 ze zm.) oraz art. 21 i art. 22 ustawy z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1282, dalej PracSamU). Regulacje specustawy mają pierwszeństwo jako szczególne rozwiązania wprowadzone w warunkach przeciwdziałania wirusowi Sars-CoV-2. Nie oznacza to jednak, że w ogóle wykluczają zastosowanie art. 21 i art. 22 PracSamU. Co więcej, użycie art. 15zzz1 specustawy nie zamyka drogi do wykorzystania art. 3a tego aktu prawnego albo odwrotnie, byleby były spełnione kryteria w nich określone – patrz tabela.

Pracownik urzędu gminy, który ukończył studia na kierunku pedagogika w 2010 r. (przygotowujące do zawodu pracownika socjalnego) został przeniesiony z dniem 1 maja 2020 r., za jego zgodą, na 3 miesiące do gminnego ośrodka pomocy społecznej w celu wykonywania pracy jako pracownik socjalny (inna niż określona w jego umowie o pracę). Podstawą tego działania był art. 15zzz1 specustawy. 1 sierpnia 2020 r. powinien wrócić do obowiązków w urzędzie gminy, lecz załóżmy, że gminna placówka opiekuńczo – wychowawcza ma kłopoty kadrowe z powodu koronawirusa, w związku z czym – tym razem bez zgody pracownika, bo na mocy art. 3a specustawy – jednostronną decyzją zostaje przeniesiony na 3 miesiące do wykonywania zadań pracownika socjalnego. 1 listopada wraca na swoje stanowisko pracy w urzędzie gminy, lecz tego dnia otrzymuje polecenie powierzające mu pracę do 31 grudnia 2020 r. w wydziale planowania, która ponownie jest inną pracą niż zapisana w jego umowie o pracę, ale zgodna z kwalifikacjami. W sumie w 2020 r. taką inną pracę będzie świadczył przez 8 miesięcy. Gdyby pracodawca skorzystał z art. 15zzz1 specustawy zaraz po jego wejściu w życie byłoby to prawie 9 miesięcy.

Regulacje specustawy nie posługują się sformułowaniem „powierzenia innej pracy niż określona w umowie o pracę”, jakie jest zawarte w art. 21 PracSamU. Używają zwrotów „tymczasowego przeniesienia”, „tymczasowo przenieść” do wykonywania innej pracy niż określona w umowie o pracę, co pozostaje w korelacji z art. 22 PracSamU (dotyczy wyłącznie pracowników zajmujących stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze), na którym jest wzorowana treść art. 15zzz1 i częściowo art. 3a specustawy.

Warunki powierzenia/przeniesienia do innej pracy

Podstawa prawna:

art. 15zzz1 specustawy

art. 3a specustawy

art. 21 PracSamU

art. 22 PracSamU

Warunek 1: Okres powierzenia innej pracy

Od 18.04.2020 r. (data wejścia w życie przepisu) w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii

Od 26.06.2020 r. (data wejścia w życie przepisu) w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii

W każdym czasie roku kalendarzowego

W każdym czasie roku kalendarzowego

Warunek 2: Maksymalny czas świadczenia innej pracy

Do 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii

Do 3 miesięcy

Do 3 miesięcy w roku kalendarzowym

Brak limitu (możliwość przeniesienia na stałe)

Warunek 3: Miejsce wykonywania innej pracy

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej (w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej) w tej samej lub innej miejscowości (jednostka przejmująca)

Inna jednostka samorządowa (w rozumieniu art. 2 PracSamU) w tej samej lub innej miejscowości

Ta sama jednostka samorządowa

Inna jednostka samorządowa (w rozumieniu art. 2 PracSamU) w tej samej lub innej miejscowości

Warunek 4: Cel powierzenia innej pracy

Potrzeby jednostki przejmującej pracownika przy jednoczesnym nienaruszeniu ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika

Zapewnienie sprawnej realizacji zadań jednostki, do której przenoszony jest pracownik

Potrzeby jednostki zatrudniającej pracownika

Potrzeby jednostki przejmującej pracownika przy jednoczesnym nienaruszeniu ważnego interesu jednostki, która dotychczas zatrudniała pracownika

Warunek 5: Sposób powierzenia innej pracy

Za zgodą pracownika

– Bez zgody pracownika

– Za zgodą kobiety w ciąży, pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia lub osoby będącej jedynym opiekunem dziecka w wieku do 15 lat

Bez zgody pracownika

Na wniosek pracownika zatrudnionego na stanowisku urzędniczym (w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym) lub za jego zgodą

Warunek 6: Forma powierzenia innej pracy

Porozumienie między jednostkami

Jednostronne polecenie wydane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta (w na prawach powiatu)

Polecenie służbowe pracodawcy (por. wyrok SN z 12.04.2017 r., sygn. akt I PK 345/16)

Porozumienie pracodawców

Warunek 7: Rodzaj innej pracy

Zgodna z kwalifikacjami pracownika

Warunek 8: Wysokość wynagrodzenia

Nie niższe od dotychczasowego

Wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego

Wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz nie niższe od dotychczasowego

Brak ustawowych gwarancji płacowych (por. wyrok SN z 28.06.2013 r., sygn. akt I PK 27/13)

Warunek 9: Dotychczasowy stosunek pracy

Kontynuowany – w porozumieniu jednostki określają zakres odpowiedzialności za zobowiązania ze stosunku pracy

Kontynuowany z dotychczasowym pracodawcą

Kontynuowany z dotychczasowym pracodawcą

Kontynuowany, mimo zmiany po stronie pracodawcy i niektórych warunków zatrudnienia (por. przywołany wyrok SN z 28.06.2013 r.)
 

Wypróbuj System Legalis

 
Zadzwoń:
22 311 22 22
Koszt połączenia wg taryfy operatora.
lub zostaw swoje dane, a Doradca zbada Twoje potrzeby i uruchomi dostęp:

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).


Uzyskaj dostęp

* Pola wymagane

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.


Wydawnictwo C.H.Beck
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
Tel: 22 311 22 22
E-mail: legalis@beck.pl
NIP: 522-010-50-28, KRS: 0000155734
Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie Kapitał Spółki: 88 000 zł

Polityka prywatności